Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы » 2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат

2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат

«Кыргыз Республикасынын Өкмɵтү жɵнүндɵ» конституциялык Мыйзанына, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жɵнүндɵ» Мыйзамына ылайык, Өкмɵт ɵзүнүн мыйзам долбоорлоо ишин кезектеги жылга мыйзам долбоорлоо иштеринин Планын кабыл алуу жолу менен жүзɵгɵ ашырат (мындан ары – План).

2012-жылга Планы 91 мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуусун караган. Анын ишке ашыруусуна 34 мамлекеттик бийликтин органы тартылган.

Ошону менен бирге, айтылган программалык документтин ишке ашыруу процессинде Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн үч токтому менен Планда кɵрсɵтүлгɵн 26 мыйзам долбоору күчүн жоготту деп табылган (2012-жылдын 17-июлундагы № 503, 2012-жылдын 30-ноябрындагы № 806 жана 2012-жылдын 24-декабрындагы № 846).

Ошентип, 2012-жылга Планы 65 мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуусун караган, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн токтомдору менен 51 долбоор жактырылган. Кɵрсɵтүлгɵн мыйзам долбоорлордун санынан

- Президент тарабынан кол коюлган – 14;

- Жогорку Кеңештин кароосунда – 35;

- Жогорку Кеңештен кайра чакыртып алынган – 2.

Бүгүнкү күндɵ, 6 мыйзамдардын долбоорлору Өкмɵттүн Аппаратынын кароосунда, 5 долбоор мамлекеттик органдар менен макулдашуу процедурасын ɵтүүдɵ.

Кайра иштеп чыгуу стадиясында – 3 мыйзам долбоору.

 

Ошентип, бүгүнкү күндɵ 2012-жылга Пландын 51 пункту аткарылган, ал Пландын аткарылышынын 78 пайызын түзɵт.

Ошону менен бирге, Пландан алып салынган пукттары эске алынбаса, 2012-жылга Пландын аткарылышы 56 пайызды түзмɵк.

2011-жылга Планы 101 мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуусун караганын белгилеп кетүү керек. Анын аткарылышынын процессинде 6 пункт күчүн жоготту деп табылган. Ошентип, План 95 пункту камтыган, алардын ичинен 69 ɵз убагында аткарылган, ал Пландын аткарылышынын 73 пайызын түзгɵн.

2010-жылга Планы 22 мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуусун караган. Ошону менен бирге, анын ишке ашырышынын процессинде 11 пункт күчүн жоготту деп табылган, ошондуктан, 2012-жылда План 11 мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуусун караган, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн токтомдору менен 3 мыйзам долбоор гана жактырылган, ал Пландын аткарылышынын 27 пайызын түзгɵн.

 

Пландын ар бир пунктунун аткарылышы боюнча, ошондой эле, аны талаптагыдай аткарылбагандыгы жɵнүндɵ толук маалыматтар тиркелген таблицада кɵрсɵтүлгɵн.

 

Пландын толук ишке ашырылбагандыгы мыйзам долбоорлоо иштерин пландаштыруусуна талаптагыдай мамиле кылбаганы менен шартталгандыгын белгилеп кетүү зарыл.

Аткаруу бийлигинин системасындагы мамлекеттик органдардын ченем жаратуу ишин анализдɵɵсү, демилге кɵтɵрүлгɵн ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун сапат маселесине мамлекеттик органдар тарабынан жетиштүү деңгээлде кɵңүл бурулбагандыгын кɵрсɵтɵт. Долбоорлордун, бир-бирин кайталаган жана бир-бирине каршы келген жоболордун илимий иштеп чыгуусу болбогондугу, мүмкүн болгон натыйжаларына жеткире баа бербөөсү орун алат. Ошону менен бирге, бул маселелерге мындай мамиле жасоо, укук колдонуу практикасында кыйынчылыктарды түзɵт, колдонуудагы мыйзамдарга кɵп сандагы түзɵтүүлɵрдү киргизүүсүн шарттайт.

Мыйзам долбоорлоо ишин талдоо ошондой эле, министрликтердин жана административдик ведомстволордун тɵмɵнкүдɵй каталарын тапты, аларды жоюу бул тармактагы иштин сапатынын жакшыртуусуна шарт түзɵт:

- мыйзам долбоорлоо ишине формалдуу мамиле жасоо, ведомстволук пландаштыруу сапатсыз болгондугун билдирет;

- мыйзам долбоорлорду макулдашууда Өкмɵттүн Регламенти жана Өкмɵттүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Регламенти менен белгиленген мɵɵнɵттɵрдүн бузулуусу;

- ченемдик укуктук актылардын коомдук талкулоо, жөнгө салуучу таасирин талдоо жана экспертизалардын атайын түрлөрүн өткөрүү процедураларын сактабагандыгы, ал макулдашуу процедурасынын кечигүүсүнɵ, документтерди кайра иштеп чыгууга кайтарууга алып келет.

Муну менен, Өкмɵттүн 2012-жылдын 18-майындагы № 201-р буйругу менен 2012-жылдан тарта мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоо системасы киргизилгендигин белгилеп кетүү зарыл.

Өкмɵттүн 2012-жылдын 5-сентябрындагы № 443-р буйругу менен жогоруда айтылып кеткен Өкмɵттүн чечимине түзɵтүүлɵр киргизилген, аларга ылайык мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугунун баалоосунда эми, терс индикатарлору болуп Өкмɵттүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун алып салуу же алардын аткаруу мɵɵнɵттɵрүн жылдырып салуу боюнча иш-аракеттер дагы саналат.

Ошону менен, министрликтин же ведомствонун ишинин натыйжалуулугунун индикаторлорунун бири болуп Өкмɵттүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планында каралган долбоорлордун иштеп чыгуу мɵɵнɵттɵрүн кыйшаюусуз сактоо болот.

Юстиция министрлиги, ɵз кезегинде министрликтерге жана ведомстволорго мыйзам долбоорлоо ишин пландаштыруу жана аны ишке ашыруу боюнча маселелер тууралуу мүмкүн болгон баардык кɵмɵктɵрдү кɵрсɵтɵт.

Бул тапта, мɵɵнɵттɵрдү жана мүмкүн болгон коркунучтарды кɵрсɵтүүсү менен, мыйзам долбоорлорду иштеп чыгуу жана алга жылышындагы баардык керектүү процедураларды ɵзүнɵ камтыган, таркатылуучу материалдар даярдалып таркатылган.

Ошондой эле, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун иштеп чыгуусунун стадияларын, аларды жол-жоболоштурууда, алга жылышына жана аларды кайра иштеп чыгууда коюлуучу талаптарын кɵрүнɵɵ кɵрсɵткɵн, ченем жаратуучу иш боюнча Эскертмеси даярдалып, баардык министрликтерге жана ведомстволорго жɵнɵтүлгɵн.

Юстиция министрлиги тарабынан туруктуу негизде мамлекеттик органдарынын юридикалык кызматтарынын ɵкүлдɵрү үчүн окутуу иш-чаралар ɵткɵрүлɵт. Анда, ушундай семинарларга биз улуттук эксперттер менен бирге башка ɵлкɵлɵрдɵгү жогору кесиптик эксперттерди тартабыз.

Мындан тышкары, ар кварталдык негизде, мамлекеттик органдардын ɵкүлдɵрү менен Пландын аткарылышы маселеси боюнча жыйналыштар ɵткɵрүлɵт, алардын жүрүшүндɵ министрликтерге жана ведомстволорго бул иштин тигил же бул аспектери түшүндүрүлɵт.

Андан сырткары, ар бир мамлекеттик органга Юстиция министрлигинин жоопту кызматчысы бекитилген, ал консультациялык колдоону жүргүзɵт.