Home » Вакансии.Состав аттестационно-конкурсной комиссии » Последние результаты аттестации и конкурса

Последние результаты аттестации и конкурса

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына дайындалгандар жөнүндө

 МААЛЫМАТ

 

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные должности Министерства юстиции Кыргызской Республики по итогам конкурсов

№ п/п

Ф.А.А. / Ф.И.О.

Кызмат орду /

Должность

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы /

Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы /

Дата назначения

Өзгөчө маалымат /

Примечание

 

1.

Шатенов Айбек Аубекирович

Начальник Уюштуруучулукту камсыздо боюнча башкармалыгы /

Управления организационного обеспечения

21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

2.

Абдыманапов Жоомарт Абдыманапович

Башкы адис / Главный  специалист ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын Мыйзам долбоорлорун  экспертизадан өткөрүү бөлүмү /  Отдел по экспертизе законопроектов Управления по разработке проектов НПА и экспертизе законопроектов 21.10.2016. Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам внутреннего конкурса

3.

Туратбек уулу Акылбек

Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын Архивдик жана мүлккө укуктарды, калкты каттоо саясатын иштеп чыгуу жана ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу бөлүмү / Отдел по разработке проектов НПА и выработке политики в сферах регистрации населения, прав на имущество и архива

Управления по разработке проектов НПА и экспертизе законопроектов

21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

4.

Артыкбаева Нази Адилбековна

Жетектөөчү адис /

Ведущий специалист

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын Мыйзам долбоорлорун  экспертизадан өткөрүү бөлүмү /  Отдел по экспертизе законопроектов Управления по разработке проектов НПА и экспертизе законопроектов 21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

5.

Тажибаев Жакып Сапаралиевич

Мамлекеттик нотариус / Государствен-ный нотариус Баткен облусунун Батекен шаарынын мамлекеттик нотариалдык кеңсеси / Государственная нотариальная контора города Баткен Баткенской области 21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

6.

Абдрахманов Нурдөөлөт Айдаралиевич

Адис / Специалист Баткен облусунун күрөө каттоо кеӊсеси / Баткенская областная залоговая регистрационная контора 21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

7.

Жапаров Куштарбек Жаныбекович

Адис / Специалист Нарын облусунун күрөө каттоо кеӊсеси / Нарынская областная залоговая регистрационная контора 21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

8.

Казиева Махабат Токтосуновна

Мамлекеттик нотариус / Государствен-ный нотариус Нарын облусунун Ак-Талаа районун мамлекеттик нотариалдык кеңсеси /

Государственная нотариальная контора                 Ак-Таалинского  района Нарынской области

 

21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

9.

Борубаева Буайша Иманбековна

Мамлекеттик нотариус / Государствен-ный нотариус Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районун мамлекеттик нотариалдык кеңсеси /

Государственная нотариальная контора                 Ала-Букинский района Жалал-Абадской области

 

21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса

10.

Исабаева Нуриля Мамадияровна

Мамлекеттик нотариус / Государствен-ный нотариус Бишкек шаарынын

Биринчи май районун мамлекеттик нотариалдык кеңсеси / Государственная нотариальная контора Первомайского района

города Бишкек

21.10.2016. Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам открытого конкурса