2011-жылга карата мыйзам долбоорлоо иштеринин планы

Бишкек шаары

2011-жылдын 15-марты № 107

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылга карата мыйзам

долбоорлоо иштеринин планын бекитүү жөнүндө

 

Норма чыгаруу ишин андан ары өркүндөтүү максатында, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин регламентине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылга карата мыйзам долбоорлоо иштеринин планы (мындан ары – 2011-жылдын планы) бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2010-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планынын аткарылышы жөнүндө маалыматы эске алынсын.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор – 2011-жылдын планы боюнча жооптуу аткаруучулар:

- 2011-жылдын планында каралган мыйзамдардын долбоорлорун белгиленген убактысында, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мыйзам долбоорлоо иштеринин регламентинин экспертизанын атайын түрлөрүн, коомдук талкууну, жөнгө салуучу таасирге талдоону милдеттүү түрдө жүргүзүү жөнүндө талаптарын эске алуу менен иштеп чыгууну камсыздашсын;

- ведомстволук мыйзам долбоорлоо ишин пландоонун сапатын жогорулатуу боюнча чараларды көрүшсүн;

- мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомство ичиндеги пландарын эки аптанын ичинде бекитишсин;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомство ичиндеги пландарын алар бекитилгенден кийин бир апталык мөөнөттөн кечиктирбестен беришсин;

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 2011-жылдын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат беришсин.

4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги:

- 2011-жылдын планын аткарууну контролдосун;

- 2011-жылдын планы боюнча жооптуу аткаруучу болгон мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен квартал сайын жолугушуу өткөрсүн;

- жарым жылдын жана жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 2011-жылдын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берсин.

5. Мамлекеттик органдардын жетекчилерине, ошондой эле жетекчилердин тейлөөчү орун басарларына 2011-жылдын планында көрсөтүлгөн мыйзам долбоорлорун өз убагында жана сапаттуу иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү үчүн жеке жоопкерчилик жүктөлсүн.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоо боюнча топко тапшырылсын.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри А.Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 15-мартындагы

№ 107 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылга

Мыйзам долбоорлоо иштеринин

ПЛАНЫ

 

┌───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┐

│   │   Мыйзам    │Жооптуу │Долбоорду│Жактыруу│        Эскертүү       │

│   │ долбоорунун │аткаруу-│Өкмөттүн │  жана  │                       │

│   │   аталышы   │ чулар  │ Аппара- │Жогорку │                       │

│   │             │        │  тына   │Кеңештин│                       │

│   │             │        │киргизүү │ кароо- │                       │

│   │             │        │ мөөнөтү │  суна  │                       │

│   │             │        │         │киргизүү│                       │

│   │             │        │         │жөнүндө │                       │

│   │             │        │         │Өкмөттүн│                       │

│   │             │        │         │токтомун│                       │

│   │             │        │         │  кабыл │                       │

│   │             │        │         │  алуу  │                       │

│   │             │        │         │ мөөнө- │                       │

│   │             │        │         │ тү(*)  │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                   Мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө                   │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│1  │”Кыргыз      │Мамле-  │I        │I       │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│кеттик  │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын бажы     │бажы    │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │органдарында │кызматы │         │        │келтирүү, бажы         │

│   │кызмат өтөө  │        │         │        │кызматынын системасында│

│   │жөнүндө” КР  │        │         │        │кызматкерлердин ички   │

│   │Мыйзамына    │        │         │        │резервинен кызмат      │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │орундарына кабыл алуу  │

│   │жана         │        │         │        │дайындоо жол-жоболорду │

│   │толуктоолорду│        │         │        │киргизүүгө, тиешелүү   │

│   │киргизүү     │        │         │        │кызмат орундарына      │

│   │тууралуу     │        │         │        │көтөрүүдө талаптарды   │

│   │             │        │         │        │белгилөөгө багытталган │

│   │             │        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │             │        │         │        │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │             │        │         │        │30-декабрындагы № 342  │

│   │             │        │         │        │токтому менен          │

│   │             │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │             │        │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │             │        │         │        │кызматын               │

│   │             │        │         │        │2010-2013-жылдарга     │

│   │             │        │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │             │        │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │             │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │             │        │         │        │иш-чаралар Планынын    │

│   │             │        │         │        │15-пунктунун           │

│   │             │        │         │        │2-пунктчасын жүзөгө    │

│   │             │        │         │        │ашыруу максатында      │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│2  │”Мамлекеттик │Мамле-  │I        │I       │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │кызмат       │кеттик  │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө”     │кадр    │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Кыргыз       │кызматы │         │        │келтирүү, ошондой эле  │

│   │Республикасы-│(макул- │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │нын Мыйзамына│дашуу   │         │        │Президентинин          │

│   │өзгөртүүлөрдү│боюнча) │         │        │2011-жылдын            │

│   │жана         │        │         │        │18-январындагы № 9     │

│   │толуктоолорду│        │         │        │”Мамлекеттик кызмат    │

│   │киргизүү     │        │         │        │чөйрөсүндө полиграфта  │

│   │тууралуу     │        │         │        │тестирлөө тутумун      │

│   │             │        │         │        │киргизүү боюнча биринчи│

│   │             │        │         │        │кезектеги чаралар      │

│   │             │        │         │        │жөнүндө” жана          │

│   │             │        │         │        │2010-жылдын            │

│   │             │        │         │        │23-августундагы № 143  │

│   │             │        │         │        │”Мамлекеттик кызмат    │

│   │             │        │         │        │чөйрөсүндө             │

│   │             │        │         │        │статс-катчылар         │

│   │             │        │         │        │институтунун ролун жана│

│   │             │        │         │        │жоопкерчилигин күчөтүү │

│   │             │        │         │        │жөнүндө” жарлыктарын   │

│   │             │        │         │        │аткаруу максатында     │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│3  │”Кыргыз      │ИИМ, ЮМ │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын ички     │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │иштер        │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │органдары    │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│4  │”Улуттук     │ЮМ, УКМК│I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │коопсуздук   │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Кыргыз       │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралу      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│5  │Кыргыз       │ЮМ, УКМК│I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын улуттук  │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │коопсуздук   │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │органдары    │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│6  │Кыргыз       │УКМК    │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын айрым    │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │мыйзам       │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │актыларына   │        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө:     │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын          │        │         │        │                       │

│   │Мамлекеттик  │        │         │        │                       │

│   │күзөт кызматы│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын чек ара  │        │         │        │                       │

│   │кызматы      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│7  │Кыргыз       │Тышкы   │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│иштер   │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын          │министр-│         │        │Конституциясына ылайык │

│   │дипломатиялык│лиги    │         │        │келтирүү жана Кыргыз   │

│   │кызматы      │        │         │        │Республикасынын        │

│   │жөнүндө,     │        │         │        │дипломатиялык          │

│   │(пакетте     │        │         │        │кызматынын ишин укуктук│

│   │”Кыргыз      │        │         │        │камсыздоону өркүндөтүү │

│   │Республикасы-│        │         │        │максатында             │

│   │нын Эмгек    │        │         │        │                       │

│   │кодексине    │        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзам   │        │         │        │                       │

│   │долбоору     │        │         │        │                       │

│   │тиркемеси    │        │         │        │                       │

│   │менен)       │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│8  │Кыргыз       │Тышкы   │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│иштер   │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын Эл аралык│министр-│         │        │Конституциясына ылайык │

│   │келишимдери  │лиги    │         │        │келтирүү жана ошондой  │

│   │жөнүндө      │        │         │        │эле Кыргыз             │

│   │             │        │         │        │Республикасынын эл     │

│   │             │        │         │        │аралык келишимдерин    │

│   │             │        │         │        │даярдоо, түзүү жана    │

│   │             │        │         │        │күчүнө кирүүсүн укуктук│

│   │             │        │         │        │камсыздоо маселелерин  │

│   │             │        │         │        │өркүндөтүү максатында  │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│9  │”Кыргыз      │ЮМ      │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын Эсептөө  │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │палатасы     │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралу      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│10 │”Кыргыз      │ЮМ,     │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│Улуттук │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын Улуттук  │банкы   │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │банкы        │(макул- │         │        │келтирүү максатында    │

│   │жөнүндө”     │дашуу   │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │боюнча) │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралу      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│11 │”Кыргыз      │Мамле-  │I        │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республикасы-│кеттик  │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │нын Бажы     │бажы    │         │        │30-декабрынын № 342    │

│   │органдарынын │кызматы │         │        │токтому менен          │

│   │тартип уставы│        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │Кыргыз       │        │         │        │кызматын               │

│   │Республикасы-│        │         │        │2010-2013-жылдарга     │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │жана         │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │толуктоолорду│        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │киргизүү     │        │         │        │15-пунктунун           │

│   │тууралуу     │        │         │        │5-пунктчасынын         │

│   │             │        │         │        │сыйлыктарды демилгелөө │

│   │             │        │         │        │жана тартиптик жаза    │

│   │             │        │         │        │чараларын колдонуу     │

│   │             │        │         │        │системасын кайра кароо │

│   │             │        │         │        │бөлүгүн жүзөгө ашыруу  │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│12 │”Кыргыз      │Социал- │I        │II      │Мамлекеттик социалдык  │

│   │Республикасы-│дык фонд│квартал  │квартал │камсыздандыруу         │

│   │нын Социалдык│(макул- │         │        │чөйрөсүндөгү           │

│   │фонду        │дашуу   │         │        │мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │жөнүндө”     │боюнча) │         │        │Республикасынын        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Республикасы-│        │         │        │келтирүү максатында,   │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │ошондой эле Кыргыз     │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │Республикасынын        │

│   │киргизүү     │        │         │        │Социалдык фондунун ишин│

│   │тууралуу     │        │         │        │укуктук камсыздоону    │

│   │             │        │         │        │өркүндөтүү максатында  │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│13 │Кыргыз       │ЮМ      │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын Өкмөтү   │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │жөнүндө      │        │         │        │келтирүү максатында    │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│14 │”Кыргыз      │Башкы   │II       │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│прокура-│квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын          │тура    │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │прокуратурасы│(макул- │         │        │келтирүү максатында    │

│   │жөнүндө”     │дашуу   │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │боюнча),│         │        │                       │

│   │Республикасы-│ЮМ      │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралу      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│15 │”Кыргыз      │Мамле-  │II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республикасы-│кеттик  │квартал  │квартал │салык кызматынын       │

│   │нын          │салык   │         │        │органдарында кызмат    │

│   │Мамлекеттик  │кызматы │         │        │өтөө маселелерин жөнгө │

│   │салык кызматы│        │         │        │салуу максатында       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│16 │”Кыргыз      │МБК, ЧА │II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республикасы-│УКМК    │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │нын          │        │         │        │30-декабрындагы № 342  │

│   │мамлекеттик  │        │         │        │токтому менен          │

│   │чек арасы    │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │Кыргыз       │        │         │        │кызматын               │

│   │Республикасы-│        │         │        │2011-2013-жылдарга     │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │жана         │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │толуктоолорду│        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │киргизүү     │        │         │        │1-пунктунун            │

│   │тууралуу     │        │         │        │3-пунктчасын ишке      │

│   │             │        │         │        │ашыруу жана            │

│   │             │        │         │        │функцияларды           │

│   │             │        │         │        │оптималдаштыруу, бажы  │

│   │             │        │         │        │чек арасындагы         │

│   │             │        │         │        │жоопкерчиликти аныктоо │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│17 │”Жергиликтүү │Финансы │II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │өз алдынча   │министр-│квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │башкаруу     │лиги    │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │органдарынын │        │         │        │токтому менен          │

│   │финансылык-  │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │экономикалык │        │         │        │Республикасынын        │

│   │негиздери    │        │         │        │Өкмөтүнүн программасын │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │ишке ашыруу боюнча     │

│   │Кыргыз       │        │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │Республикасы-│        │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │40-пунктун ишке ашыруу │

│   │киргизүү     │        │         │        │максатында             │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│18 │”Өрт         │Өзгөчө  │II       │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │коопсуздугу  │кырдаал-│квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө”     │дар     │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Кыргыз       │министр-│         │        │келтирүү максатында    │

│   │Республикасы-│лиги    │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│19 │Бажы         │МБК     │III      │III     │Кыргыз Республикасынын │

│   │консультант- │        │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │тары жөнүндө │        │         │        │30-декабрындагы № 342  │

│   │             │        │         │      │токтому менен          │

│   │             │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │             │        │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │             │        │         │        │кызматын               │

│   │             │        │         │        │2011-2013-жылдарга     │

│   │             │        │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │             │        │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │             │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │             │        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │        │         │        │4-пунктунун            │

│   │             │        │         │        │2-пунктчасын ишке      │

│   │             │        │         │        │ашыруу, ошондой эле ТЭИ│

│   │             │        │         │        │катышуучуларынын бажы  │

│   │             │        │         │        │иши чөйрөсүндөгү       │

│   │             │        │         │        │маалымдуулугун         │

│   │             │        │         │        │жакшыртуу максатында   │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│20 │Мамлекеттик  │Экономи-│III      │III     │Кыргыз Республикасынын │

│   │жана         │калык   │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │муниципалдык │тескөө  │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │кызмат       │министр-│         │        │токтому менен          │

│   │көрсөтүүлөр  │лиги, КР│         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │жөнүндө      │Өкмөтү- │         │        │Республикасынын        │

│   │             │нүн     │         │        │Өкмөтүнүн программасын │

│   │             │Аппара- │         │        │ишке ашыруу боюнча     │

│   │             │ты,     │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │             │Жергилик│         │        │жана коопсуздук”       │

│   │             │түү өз  │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │алдынча │         │        │15-пунктун ишке ашыруу │

│   │             │башкаруу│         │        │максатында             │

│   │             │иштери  │         │        │                       │

│   │             │боюнча  │         │        │                       │

│   │             │улуттук │         │        │                       │

│   │             │агентти-│         │        │                       │

│   │             │ги,     │         │        │                       │

│   │             │Жерги-  │         │        │                       │

│   │             │ликтүү  │         │        │                       │

│   │             │өз      │         │        │                       │

│   │             │алдынча │         │        │                       │

│   │             │башкаруу│         │        │                       │

│   │             │орган-  │         │        │                       │

│   │             │дары    │         │        │                       │

│   │             │(макул- │         │        │                       │

│   │             │дашуу   │         │        │                       │

│   │             │боюнча) │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│21 │Мамлекеттик  │Матре-  │III      │IV      │Социалдык-экономикалык │

│   │материалдык  │зерв    │квартал  │квартал │чөйрөдөгү мыйзамдарды  │

│   │резерв       │фонду   │         │        │өркүндөтүү максатында  │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                    Бюджет мамилелери чөйрөсүндө                     │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│22 │”Салык эмес  │Экономи-│I        │II      │Мыйзамдарга ылыйык     │

│   │төлөмдөр     │калык   │квартал  │квартал │келтирүү, салык эмес   │

│   │жөнүндө”     │тескөө  │         │        │төлөмдөрдүн башкаруу   │

│   │Кыргыз       │министр-│         │        │контролун күчөтүүнү,   │

│   │Республикасы-│лиги,   │         │        │салык эмес төлөмдөрдү  │

│   │нын Мыйзамына│Мамле-  │         │        │алууга жооптуу         │

│   │толуктоо     │кеттик  │         │        │мамлекеттик органды    │

│   │киргизүү     │салык   │         │        │мыйзамдык аныктоону    │

│   │тууралуу     │кызматы │         │        │укуктук жөнгө салуу    │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│23 │Кыргыз       │Улуттук │I        │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республикасы-│банк    │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │нын айрым    │(макул- │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │мыйзам       │дашуу   │         │        │токтому менен          │

│   │актыларына   │боюнча),│         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │өзгөртүүлөрдү│Экономи-│         │        │Республикасынын        │

│   │жана         │калык   │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │толуктоолорду│тескөө  │         │        │программасынын ишке    │

│   │киргизүү     │министр-│         │        │ашыруу боюнча          │

│   │жөнүндө:     │лиги    │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │Республика-  │        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │сындагы      │        │         │        │53-пунктун ишке ашыруу │

│   │микрофинансы │        │         │        │максатында             │

│   │уюмдары      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө;     │        │         │        │                       │

│   │- Чет өлкө   │        │         │        │                       │

│   │валютасы     │        │         │        │                       │

│   │менен        │        │         │        │                       │

│   │операцияларды│        │         │        │                       │

│   │жүргүзүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│24 │”Мамлекеттик │Финансы │II       │II      │Мамлекеттик сатып алуу │

│   │сатып алуулар│министр-│квартал  │квартал │жол-жоболорун          │

│   │жөнүндө”     │лиги    │         │        │өркүндөтүү жана        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │мамлекеттик сатып алуу │

│   │Республикасы-│        │         │        │чөйрөсүндөгү           │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │коррупцияны азайтуу.   │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │Мамлекеттик сатып алуу │

│   │жана         │        │         │        │тейлөөлөрүндө жаңы     │

│   │толуктоолорду│        │         │        │(электрондук)          │

│   │киргизүү     │        │         │        │методдорду киргизүү    │

│   │тууралу      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│25 │”Кыргыз      │Финансы │II       │II      │2009-2013-жылдарга     │

│   │Республика-  │министр-│квартал  │квартал │Кыргыз Республикасынын │

│   │сындагы      │лиги    │         │        │мамлекеттик финансыны  │

│   │бюджеттик    │        │         │        │башкаруу системасын    │

│   │укуктун      │        │         │        │реформалоо боюнча      │

│   │негизги      │        │         │        │иш-аракеттердин орто   │

│   │принциптери  │        │         │        │мөөнөттүү планына      │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │ылайык, мамлекеттик    │

│   │Кыргыз       │        │         │        │финансыны башкаруу     │

│   │Республикасы-│        │         │        │системасын рефармалоону│

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │укуктук камсыздоо      │

│   │өзгөртүүлөрөд│        │         │        │максатында             │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│26 │”Бухгалтердик│Финансы │III      │IV      │2009-2011-жылдарга     │

│   │эсеп жөнүндө”│министр-│квартал  │квартал │Кыргыз Республикасынын │

│   │Кыргыз       │лиги,   │         │        │мамлекеттик финансыны  │

│   │Республикасы-│Финкөзө-│         │        │башкаруу системасын    │

│   │нын Мыйзамына│мөл     │         │        │реформалоо боюнча      │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │иш-аракеттердин орто   │

│   │жана         │        │         │        │мөөнөттүү планына жана │

│   │толуктоолорду│        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │киргизүү     │        │         │        │Өкмөтүнүн 2009-жылдын  │

│   │тууралу      │        │         │        │3-июлундагы № 359      │

│   │             │        │         │        │буйругу менен          │

│   │             │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │             │        │         │        │Республикасынын        │

│   │             │        │         │        │мамлекеттик секторун,  │

│   │             │        │         │        │бухгалтердик эсепти    │

│   │             │        │         │        │жана финансылык        │

│   │             │        │         │        │отчеттуулукту          │

│   │             │        │         │        │реформалоо боюнча      │

│   │             │        │         │        │иш-чаралар планына     │

│   │             │        │         │        │ылайык                 │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│27 │Кыргыз       │Финансы │III      │IV      │”Кыргыз                │

│   │Республикасы-│министр-│квартал  │квартал │Республикасындагы      │

│   │нын          │лиги    │         │        │бюджеттик укуктун      │

│   │2012-жылга   │        │         │        │негизги принциптери    │

│   │республикалык│        │         │        │жөнүндө” Кыргыз        │

│   │бюджети жана │        │         │        │Республикасынын        │

│   │2013-2014-   │        │         │        │Мыйзамына ылайык       │

│   │жылдарга     │        │         │        │                       │

│   │божомолу     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│28 │Кыргыз       │Финансы │III      │IV      │”Кыргыз          Ф      │

│   │Республикасы-│министр-│квартал  │квартал │Республикасындагы      │

│   │нын          │лиги    │         │        │бюджеттик укуктун      │

│   │”2011-жылга  │        │         │        │негизги принциптери    │

│   │республикалык│        │         │        │жөнүндө” Кыргыз        │

│   │бюджети жана │        │         │        │Республикасынын        │

│   │2012-2013-   │        │         │        │Мыйзамына ылайык       │

│   │жылдарга     │        │         │        │жана республикалык     │

│   │божомолу     │        │         │        │бюджетти аткаруу       │

│   │жөнүндө” КР  │        │         │        │максатында             │

│   │Мыйзамына    │        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│29 │Кыргыз       │Социал- │III      │IV      │”Кыргыз Республикасынын│

│   │Республикасы-│дык фонд│квартал  │квартал │Социалдык фонд жөнүндө”│

│   │нын Социалдык│        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │фондсунун    │        │         │        │Мыйзамына ылайык       │

│   │2012-жылга   │        │         │        │                       │

│   │бюджети жана │        │         │        │                       │

│   │2013-2014-   │        │         │        │                       │

│   │жылдарга     │        │         │        │                       │

│   │божомолу     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│30 │Кыргыз       │Социал- │III      │IV      │”Кыргыз Республикасынын│

│   │Республикасы-│дык фонд│квартал  │квартал │Социалдык фонду        │

│   │нын Социалдык│        │         │        │жөнүндө” Кыргыз        │

│   │фондунун     │        │         │        │Республикасынын        │

│   │2011-жылга   │        │         │        │Мыйзамына ылайык жана  │

│   │бюджети жана │        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │2012-2013-   │        │         │        │Социалдык фондусунун   │

│   │жылдарга     │        │         │        │бюджетин аткаруу       │

│   │божомолу     │        │         │        │максатында             │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                     Социалдык коргоо чөйрөсүндө

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│31 │Кыргыз       │Соцмин, │II       │II      │Чет өлкөнүн жарандары  │

│   │Республикасы-│Эмгекмин│квартал  │квартал │асырап алуучу балдардын│

│   │нын          │        │         │        │мыйзамдуу укуктарын    │

│   │балдар-жаран-│        │         │        │коргоо, ошондой эле    │

│   │дарын Америка│        │         │        │балдарды сатууга жана  │

│   │Кошмо        │        │         │        │башка укукка каршы,    │

│   │Штаттарынын  │        │         │        │кыянаттык иштерге бөгөт│

│   │жарандарынын │        │         │        │коюу максатында        │

│   │асырап       │        │         │        │                       │

│   │алуусунун    │        │         │        │                       │

│   │маселелери   │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Өкмөтү   │        │         │        │                       │

│   │менен Америка│        │         │        │                       │

│   │Кошмо        │        │         │        │                       │

│   │Штаттарынын  │        │         │        │                       │

│   │Өкмөтүнүн    │        │         │        │                       │

│   │ортосундагы  │        │         │        │                       │

│   │Макулдашууну │        │         │        │                       │

│   │жактыруу     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│32 │Кыргыз       │Соцмин, │II       │II      │Балдарды асырап алууну │

│   │Республикасы-│Эмгекмин│квартал  │квартал │контролдоону күчөтүү   │

│   │нын Балдарды │        │         │        │жана башка мамлекеттин │

│   │коргоо жана  │        │         │        │жарандары асырап       │

│   │эл аралык    │        │         │        │алынган балдардын      │

│   │бала         │        │         │        │укуктарынын сакталышын │

│   │асыроодогу   │        │         │        │камсыздоо максатында   │

│   │кызматташтык │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │1993-жылдын  │        │         │        │                       │

│   │29-майында,  │        │         │        │                       │

│   │Гаага        │        │         │        │                       │

│   │шаарында кол │        │         │        │                       │

│   │коюлган      │        │         │        │                       │

│   │конвенцияга  │        │         │        │                       │

│   │кошулуусу    │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                         Ишкердик чөйрөсүндө                         │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│33 │”Лицензиялоо │МБК,    │I        │I       │Кыргыз Республикасынын │

│   │жөнүндө”     │Экономи-│квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │Кыргыз       │калык   │         │        │30-декабрындагы № 42   │

│   │Республикасы-│тескөө  │         │        │токтому менен          │

│   │нын Мыйзамына│министр-│         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │өзгөртүүлөрдү│лиги,   │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │жана         │Жараты- │         │        │кызматын               │

│   │толуктоолорду│лыш     │         │        │2011-2013-жылдарга     │

│   │киргизүү     │ресурс- │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │тууралу      │тар     │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │             │министр-│         │        │ашыруу боюнча          │

│   │             │лиги    │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │        │         │        │3-пунктун ишке ашыруу, │

│   │             │        │         │        │бажыга байланышкан     │

│   │             │        │         │        │чөйрөдөгү ишти жөнгө   │

│   │             │        │         │        │салууну жоюу максатында│

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│34 │”Кыргыз      │Финкөзө-│I        │II      │Оюн-зоок мекемелеринин │

│   │Республика-  │мөл     │квартал  │квартал │ишин тартипке          │

│   │сындагы      │        │         │        │келтирүүнү укуктук     │

│   │оюн-зоок иши │        │         │        │камсыздоону өркүндөтүү │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │оюн-зоок ишинин        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │субъекттеринин тарабына│

│   │Республикасы-│        │         │        │салыктарды төлөөдөн    │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │качуусуна жол бербөө   │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │максатында             │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│35 │”Күрөө       │ЮМ      │I        │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │жөнүндө”     │        │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │Кыргыз       │        │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │Республикасы-│        │         │        │токтому менен          │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │Республикасынын        │

│   │киргизүү     │        │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │тууралуу     │        │         │        │программасынын ишке    │

│   │             │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │             │        │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │             │        │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │             │        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │        │         │        │86-пунктун ишке ашыруу │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│36 │”Экспорттук  │Экономи-│II       │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │контроль     │калык   │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө”     │тескөө  │         │        │Конституциясына жана   │

│   │Кыргыз       │министр-│         │        │2003-жылдын            │

│   │Республикасы-│лиги    │         │        │28-октябрында Москва   │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │шаарында кол коюлган   │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │Евразиялык экономикалык│

│   │киргизүү     │        │         │        │шериктештикке мүчө     │

│   │тууралуу     │        │         │        │мамлекеттердин,        │

│   │             │        │         │        │экспорттук             │

│   │             │        │         │        │контролдоонун бирдей   │

│   │             │        │         │        │тартиби жөнүндө        │

│   │             │        │         │        │макулдашуунун          │

│   │             │        │         │        │талаптарына ылайык     │

│   │             │        │         │        │келтирүү максатында    │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│37 │”Кыргыз      │МБК,    │II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республикасы-│Экономи-│квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2010-жылдын  │

│   │нын Бажы     │калык   │         │        │30-декабрындагы № 342  │

│   │тарифи       │тескөө  │         │        │токтому менен          │

│   │жөнүндө”     │министр-│         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │Кыргыз       │лиги    │         │        │Республикасынын бажы   │

│   │Республикасы-│        │         │        │кызматын               │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │2011-2013-жылдарга     │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │карата өнүктүрүү       │

│   │жана         │        │         │        │стратегиясын ишке      │

│   │толуктоолорду│        │         │        │ашыруу ошондой эле     │

│   │киргизүү     │        │         │        │боюнча иш-чаралар      │

│   │тууралу      │        │         │        │планынын 14-пунктунун  │

│   │             │        │         │        │2-пунктчасын ишке      │

│   │             │        │         │        │ашыруу, тарифтик жөнгө │

│   │             │        │         │        │салуу аркылуу          │

│   │             │        │         │        │экономиканын           │

│   │             │        │         │        │артыкчылыктуу          │

│   │             │        │         │        │багыттарын коргоо      │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│38 │”Баалуу      │Экономи-│II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │металлдар    │калык   │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │жана асыл    │тескөө  │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │таштар       │министр-│         │        │токтому менен          │

│   │жөнүндө”     │лиги,   │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │Кыргыз       │ФМ,     │         │        │Республикасынын        │

│   │Республикасы-│ФМ-нын  │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │нын Мыйзамына│алдын-  │         │        │программасынын ишке    │

│   │өзгөртүүлөрдү│дагы,   │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │жана         │Баалуу  │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │толуктоолорду│металл- │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │киргизүү     │дар     │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │тууралуу     │департа-│         │        │116-пунктун ишке ашыруу│

│   │             │менти   │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│39 │”Акционердик │Финкөзө-│II       │III     │Акционерлердин жалпы   │

│   │коомдор      │мөл     │квартал  │квартал │чогулуштарын өткөрүү   │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │тартибине тиешелүү     │

│   │Кыргыз       │        │         │        │акционерлердин         │

│   │Республикасы-│        │         │        │укуктарын коргоо,      │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │ошондой эле мамлекеттик│

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │органдын ишин, топтоо  │

│   │жана         │        │         │        │эсеби, акцияны         │

│   │толуктоолорду│        │         │        │жайгаштыруу,           │

│   │киргизүү     │        │         │        │акционерлер реестрин   │

│   │тууралуу     │        │         │        │кармоочунун маалыматты │

│   │             │        │         │        │ачыкка чыгаруусу       │

│   │             │        │         │        │чөйлөрүнө тиешелүү     │

│   │             │        │         │        │ченемдерди тактоо      │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│40 │”Мамлекет-   │Экономи-│II       │III     │Кыргыз Республикасынын │

│   │тик-жеке     │калык   │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │өнөктөштүк   │тескөө  │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │жөнүндө”     │министр-│         │        │токтому менен          │

│   │Кыргыз       │лиги    │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │Республикасы-│        │         │        │Республикасынын        │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │программасынын ишке    │

│   │жана         │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │толуктоолорду│        │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │киргизүү     │        │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │тууралуу     │        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │        │         │        │108-пунктун ишке ашыруу│

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│41 │”Ишкердиктин │Экономи-│II       │III     │Ишкердикти жөнгө салуу │

│   │субъекттерине│калык   │квартал  │квартал │жаатында мамлекеттик   │

│   │текшерүүлөрдү│тескөө  │         │        │саясатты өркүндөтүү,   │

│   │жүргүзүүнүн  │министр-│         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │тартиби      │лиги,   │         │        │Өкмөтүнүн 2008-жылдын  │

│   │жөнүндө”     │министр-│         │        │31-декабрындагы № 752  │

│   │Кыргыз       │ликтер  │         │        │”Ишкердикти мамлекеттик│

│   │Республикасы-│жана    │         │        │жөнгө салууну          │

│   │нын Мыйзамына│ведомс- │         │        │жөнөкөйлөштүрүү боюнча │

│   │өзгөртүүлөрдү│тволор  │         │        │чараларды жүзөгө ашыруу│

│   │жана         │        │         │        │жөнүндө” токтомун      │

│   │толуктоолорду│        │         │        │жүзөгө ашыруу          │

│   │киргизүү     │        │         │        │максатында             │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│42 │”Аудитордук  │Финкөзө-│III      │IV      │Аудитордук иш жүргүзүү │

│   │иш жөнүндө”  │мөл     │квартал  │квартал │чөйрөсүндөгү ченемдик  │

│   │Кыргыз       │        │         │        │укуктук базаны коомдук │

│   │Республикасы-│        │         │        │маанилүү компанияларда │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │милдетүү аудитти       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │киргизүү, аудитордук иш│

│   │жана         │        │         │        │жүргүзүүгө             │

│   │толуктоолорду│        │         │        │талапкерлерди          │

│   │киргизүү     │        │         │        │аттестациялоого        │

│   │тууралуу     │        │         │        │киргизүү критерийлерин │

│   │             │        │         │        │жогорулатуу жолу менен │

│   │             │        │         │        │өркүндөтүү максатында  │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│43 │Лицензиялар  │Экономи-│IV       │2012-   │Кыргыз Республикасынын │

│   │жана         │калык   │квартал  │жылдын  │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │уруксаттар   │тескөө  │         │I       │26-январындагы № 26    │

│   │жөнүндө      │министр-│         │кварталы│токтому менен          │

│   │             │лиги,   │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │             │Өзгөчө  │         │        │Республикасынын        │

│   │             │кырдаал-│         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │             │дар     │         │        │программасынын ишке    │

│   │             │министр-│         │        │ашыруу боюнча          │

│   │             │лиги,   │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │             │Архитек-│         │        │жана коопсуздук”       │

│   │             │тура    │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │жана    │         │        │112-пунктун ишке       │

│   │             │курулуш │         │        │ашыруу,                │

│   │             │мамле-  │         │        │лицензиялоо-уруксат    │

│   │             │кеттик  │         │        │берүү системасын       │

│   │             │агент-  │         │        │өркүндөтүү жана        │

│   │             │тиги    │         │        │лицензияларды берүү    │

│   │             │        │         │        │жол-жобосун            │

│   │             │        │         │        │жөнөкөйлөштүрүү        │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│44 │Электр       │Мамле-  │IV       │2012-   │Бар болгон жана жаңы   │

│   │байланышы    │кеттик  │квартал  │жылдын  │байланыштын түрлөрүн   │

│   │жөнүндө      │байланыш│         │I       │өнүктүрүү, натыйжалуу  │

│   │             │агентти-│         │кварталы│иштетү үчүн шарттарды  │

│   │             │ги      │         │        │түзүү максатында.      │

│   │             │        │         │        │Жыштыктарды бөлүштүрүү │

│   │             │        │         │        │жаатында мамлекеттик   │

│   │             │        │         │        │жана коомдук жөнгө     │

│   │             │        │         │        │салуунун жаңы          │

│   │             │        │         │        │механизмдерин киргизүү,│

│   │             │        │         │        │ушул чөйрөдөгү         │

│   │             │        │         │        │мамлекеттик органдардын│

│   │             │        │         │        │функцияларын, ыйгарым  │

│   │             │        │         │        │укуктарын кайра кароо, │

│   │             │        │         │        │ушул чөйрөдөгү эл      │

│   │             │        │         │        │аралык тажрыйбаларды   │

│   │             │        │         │        │эске алуу              │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│45 │”Кыргыз      │Улуттук │IV       │2012-   │Банктык коркунучтарды  │

│   │Республика-  │банк    │квартал  │жылдын  │төмөндөтүү жана        │

│   │сындагы      │(макул- │         │I       │акционерлердин,        │

│   │банктар жана │дашуу   │         │кварталы│директорлор кеңешинин  │

│   │банк иши     │боюнча) │         │        │жана банк              │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │башкаруучуларынын      │

│   │Кыргыз       │        │         │        │жоопкерчилигин күчөтүү │

│   │Республикасы-│        │         │        │чөйрөсүндө ченемдик    │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │укуктук базаны         │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │өркүндөтүү максатында  │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                     Аскердик кызмат чөйрөсүндө                      │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│46 │”Кыйроодон   │ӨКМ     │I        │II      │Ыктыярдуу негизде      │

│   │сактоо       │        │квартал  │квартал │түзүлгөн кыйроодон     │

│   │кызматтары   │        │         │        │сактоо бөлүктөрүн      │

│   │жана         │        │         │        │жабдууну эске алуу     │

│   │сактоочулар- │        │         │        │менен түзүүнү тартипке │

│   │дын статусу  │        │         │        │келтирүү максатында.   │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │Өзгөчө кырдаалдарда    │

│   │Кыргыз       │        │         │        │иштөө, алдын-алуу жана │

│   │Республикасы-│        │         │        │өзгөчө кырдаалдырдын   │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │кесепеттерин  жоюу     │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │боюнча                 │

│   │жана         │        │         │        │авариялык-куткаруу жана│

│   │толуктоолорду│        │         │        │башка иш-чараларды     │

│   │киргизүү     │        │         │        │өткөрүүгө жергилүүктүү │

│   │тууралуу     │        │         │        │өз алдынча башкаруу    │

│   │(пакетте     │        │         │        │органдарынын туруктуу  │

│   │Кыргыз       │        │         │        │даярдыгын камсыздоо    │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын айрым    │        │         │        │                       │

│   │мыйзам       │        │         │        │                       │

│   │актыларына   │        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзам   │        │         │        │                       │

│   │долбоору     │        │         │        │                       │

│   │тиркемеси    │        │         │        │                       │

│   │менен:       │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Салык    │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Мамлекеттик│        │         │        │                       │

│   │пенсиялык    │        │         │        │                       │

│   │социалдык    │        │         │        │                       │

│   │камсызданды- │        │         │        │                       │

│   │руу жөнүндө) │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│47 │Эл аралык    │Коргоо  │I        │II      │Конфликт зоналарына    │

│   │тынчтыкты    │министр-│квартал  │квартал │кирген аймактарда      │

│   │жана         │лиги    │         │        │тынчтыкты жана         │

│   │коопсуздукту │        │         │        │коопсуздукту сактоо    │

│   │сактоо боюнча│        │         │        │боюнча миссияларга     │

│   │операцияларга│        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │Кыргыз       │        │         │        │өкүлдөрүнүн катышуусу  │

│   │Республика-  │        │         │        │үчүн укуктук негиздерди│

│   │сынын        │        │         │        │түзүү                  │

│   │катышуусунун │        │         │        │                       │

│   │негиздери    │        │         │        │                       │

│   │жана тартиби │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│48 │”Кыргыз      │ЮМ,     │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республика-  │Коргоо  │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │сынын        │министр-│         │        │Конституциясына ылайык │

│   │жарандарынын │лиги,   │         │        │келтирүү, ошондой эле  │

│   │жалпыга      │ӨКМ     │         │        │кыйроодон сактоонун    │

│   │бирдей       │        │         │        │коомдук түзүлүштөрүндө │

│   │аскердик     │        │         │        │турган Кыргыз          │

│   │милдети      │        │         │        │Республикасынын        │

│   │жөнүндө,     │        │         │        │жарандарына            │

│   │аскердик жана│        │         │        │альтернативалык кызмат │

│   │альтернатив- │        │         │        │өтөөгө укук бере турган│

│   │дик кызматтар│        │         │        │жоболорду бекитүү      │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │максатында             │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│49 │Кыргыз       │Жазалар-│II       │III     │Жазаларды аткаруу      │

│   │Республикасы-│ды      │квартал  │квартал │системасынын маселелери│

│   │нын жаза     │аткаруу-│         │        │боюнча мыйзамдарды     │

│   │аткаруу      │нун     │         │        │өркүндөтүү, ошондой эле│

│   │системасынын │мамле-  │         │        │аларды “Кыргыз         │

│   │органдарында │кеттик  │         │        │Республикасынын        │

│   │жана         │кызматы │         │        │ченемдик укуктук       │

│   │мекемелеринде│        │         │        │актылары жөнүндө”      │

│   │кызмат өтөө  │        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │жөнүндө      │        │         │        │Мыйзамына ылайык       │

│   │             │        │         │        │келтирүү максатында    │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│50 │Аскер        │Коргоо  │II       │III     │Аскер кызматчыларын,   │

│   │кызматчылары-│министр-│квартал  │квартал │аскер кызматынан       │

│   │нын статусу  │лиги,   │         │        │бошотулган жарандарды  │

│   │жөнүндө      │Мамле-  │         │        │жана алардын үй-бүлө   │

│   │             │кеттик  │         │        │мүчөлөрүн колдонуудагы │

│   │             │улуттук │         │        │мыйзамдарга ылайык     │

│   │             │коопсуз-│         │        │социалдык коргоо       │

│   │             │дук     │         │        │жаатында ченемдерди    │

│   │             │кызматы │         │        │ишке киргизүү          │

│   │             │(макул- │         │        │максатында             │

│   │             │дашуу   │         │        │                       │

│   │             │боюнча) │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│51 │”Кыргыз      │ИИМ     │III      │IV      │Ички иштер             │

│   │Республикасы-│        │квартал  │квартал │министрлигинин ички    │

│   │нын Ички     │        │         │        │аскерлерине жүктөлгөн  │

│   │иштер        │        │         │        │функцияларды аткарууга │

│   │министрлиги- │        │         │        │Ички иштер             │

│   │нин ички     │        │         │        │министрлигинин ички    │

│   │аскерлери    │        │         │        │аскерлерин тартуунун   │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │жана мамлекеттик       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │органдар менен         │

│   │Республикасы-│        │         │        │эриш-аркак иштөөсүнүн  │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │тартиптерин регламентөө│

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │максатында             │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                          Маданият жаатында                          │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│52 │”Тарыхый-ма- │Маданият│III      │IV      │Өлкөнүн тарыхый-маданий│

│   │даний        │жана    │квартал  │квартал │мурастарын сактап калуу│

│   │мурастарды   │маалымат│         │        │боюнча шарттарды       │

│   │коргоо       │министр-│         │        │жакшыртуу чөйрөсүндө   │

│   │жөнүндө”     │лиги    │         │        │мыйзамдарды өркүндөтүү │

│   │Кыргыз       │        │         │        │максатында             │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│53 │”Манас” эпосу│Маданият│III      │IV      │Кыргыз элинин          │

│   │жөнүндө      │жана    │квартал  │квартал │кайталангыс рухий      │

│   │             │маалымат│         │        │мурасы катары “Манас”  │

│   │             │министр-│         │        │эпосун сактоого,       │

│   │             │лиги    │         │        │өнүктүрүүгө жана       │

│   │             │        │         │        │таанытууга байланышкан │

│   │             │        │         │        │маселелерди жөнгө салуу│

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│54 │Кыргыз       │Маданият│III      │IV      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республика-  │жана    │квартал  │квартал │материалдык эмес       │

│   │сынын        │маалымат│         │        │маданий мурастарын     │

│   │материалдык  │министр-│         │        │сактоо боюнча ченемдик │

│   │эмес маданий │лиги    │         │        │укуктук базаны         │

│   │мурастарын   │        │         │        │өркүндөтүү максатында  │

│   │коргоо       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│55 │Кыргыз       │Дене    │III      │IV      │Кыргыз Республикасында │

│   │Республика-  │тарбиясы│квартал  │квартал │дене тарбиясын жана    │

│   │сындагы дене │жана    │         │        │спортту өнүктүрүү      │

│   │тарбиясы жана│спорт   │         │        │боюнча ченемдик укуктук│

│   │спорт жөнүндө│мамле-  │         │        │базаны өркүндөтүү      │

│   │             │кеттик  │         │        │максатында             │

│   │             │агент-  │         │        │                       │

│   │             │тиги    │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                      Камсыздандыруу чөйрөсүндө                      │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│56 │Кыргыз       │Соцфонд,│II       │III     │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республика-  │Финан-  │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │сында        │сылык   │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │мамлекеттик  │рыногун │         │        │токтому менен          │

│   │социалдык    │жөнгө   │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │камсызданды- │салуу   │         │        │Республикасынын        │

│   │руу боюнча   │жана    │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │пенсиянын    │көзөмөл-│         │        │программасынын ишке    │

│   │топтоо       │дөө     │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │бөлүгүн      │боюнча  │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │каржылоо үчүн│мамле-  │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │каражаттарды │кеттик  │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │инвестициялоо│кызматы │         │        │61-пунктун ишке ашыруу,│

│   │жөнүндө      │        │         │        │ошондой эле            │

│   │(пакетте     │        │         │        │Кыргызстандын          │

│   │төмөнкүлөргө │        │         │        │экономикасына Социалдык│

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │фонддун топтолгон      │

│   │жана         │        │         │        │каражаттарын           │

│   │толуктоолорду│        │         │        │инвестициялоо үчүн     │

│   │киргизүү     │        │         │        │шарттарды түзүү        │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзам   │        │         │        │                       │

│   │долбоорунун  │        │         │        │                       │

│   │тиркемеси    │        │         │        │                       │

│   │менен:       │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сынын        │        │         │        │                       │

│   │Граждандык   │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Эмгек    │        │         │        │                       │

│   │кодекси)     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│57 │”Мамлекеттик │Соцфонд │II       │III     │Текстиль жана тигүү    │

│   │социалдык    │        │квартал  │квартал │тармагында иштеген жеке│

│   │камсызданды- │        │         │        │ишкерлердин            │

│   │руу боюнча   │        │         │        │камсыздандыруу         │

│   │камсыздан-   │        │         │        │төгүмдөрүн төлөөсүнүн  │

│   │дыруу        │        │         │        │жол-жоболорун тартипке │

│   │төгүмдөрүнүн │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │тарифтери    │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│58 │Кыргыз       │Финкө-  │III      │IV      │Кыргыз Республикасынын │

│   │Республика-  │зөмөл   │квартал  │квартал │аймагында              │

│   │сындагы      │        │         │        │камсыздандыруу ишин    │

│   │камсызданды- │        │         │        │жөнгө салуу боюнча     │

│   │руу жана     │        │         │        │ченемдик укуктук базаны│

│   │камсызданды- │        │         │        │түзүү жана мамлекеттик │

│   │руу иши      │        │         │        │жөнгө салуунун негизги │

│   │жөнүндө      │        │         │        │принциптерин           │

│   │             │        │         │        │камсыздандыруу         │

│   │             │        │         │        │көзөмөлүнүн эл аралык  │

│   │             │        │         │        │стандарттарына ылайык  │

│   │             │        │         │        │келтирүү максатында    │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│59 │Транспорт    │Финкөзө-│III      │IV      │Транспорт              │

│   │каражаттары- │мөл     │квартал  │квартал │каражаттарынын         │

│   │нын ээлеринин│        │         │        │ээлеринин              │

│   │жарандык-    │        │         │        │жарандык-укуктук       │

│   │укуктук      │        │         │        │жоопкерчилигин         │

│   │жоопкерчили- │        │         │        │милдеттүү              │

│   │гин милдеттүү│        │         │        │камсыздандыруунун      │

│   │камсызданды- │        │         │        │ченемдик укуктук       │

│   │руу жөнүндө  │        │         │        │базасын түзүү          │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│60 │Турак жайын  │Архитек-│III      │IV      │Кыргыз Республикасынын │

│   │милдеттүү    │тура    │квартал  │квартал │турак жайын милдеттүү  │

│   │камсызданды- │жана    │         │        │камсыздандыруунун      │

│   │руу жөнүндө  │курулуш │         │        │ченемдик укуктук       │

│   │             │мамле-  │         │        │базасын түзүү          │

│   │             │кеттик  │         │        │максатында             │

│   │             │агент-  │         │        │                       │

│   │             │тиги    │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│              Суу чарба жана жер мамилелери чөйрөсүндө               │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│61 │”Жайыттар    │ЮМ, АЧМ │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │жөнүндө”     │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Республикасы-│        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│62 │Сугат айдоо  │Мамле-  │I        │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │жерлерин     │кеттик  │квартал  │квартал │Өкмөтүнүн 2011-жылдын  │

│   │жерлердин    │каттоо  │         │        │26-январындагы № 26    │

│   │башка        │кызматы │         │        │токтому менен          │

│   │категорияла- │        │         │        │бекитилген Кыргыз      │

│   │рына жана    │        │         │        │Республикасынын        │

│   │түрлөрүнө    │        │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │которуу      │        │         │        │программасынын ишке    │

│   │(трансформа- │        │         │        │ашыруу боюнча          │

│   │циялоо)      │        │         │        │2011-жылга “Экономика  │

│   │жөнүндө      │        │         │        │жана коопсуздук”       │

│   │             │        │         │        │иш-чаралар планынын    │

│   │             │        │         │        │80-пунктун ишке ашыруу │

│   │             │        │         │        │максатында             │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│63 │Кыргыз       │Суу     │I        │II      │Суу пайдалануучулардын │

│   │Республикасы-│чарбасы │квартал  │квартал │бирикмелеринин ишин    │

│   │нын айрым    │жана    │         │        │мамлекеттик            │

│   │мыйзам       │мелиора-│         │        │көзөмөлдөөнүн          │

│   │актыларына   │ция     │         │        │жол-жоболорун тактоо   │

│   │өзгөртүүлөр  │боюнча  │         │        │жана Суу               │

│   │жана         │мамко-  │         │        │пайдалануучулардын     │

│   │толуктоолор  │митет   │         │        │федерациясын түзүүнүн  │

│   │киргизүү     │        │         │        │жана иштөөсүнүн укуктук│

│   │жөнүндө:     │        │         │        │негиздерин аныктоо     │

│   │- “Суу       │        │         │        │максатында             │

│   │пайдалануу-  │        │         │        │                       │

│   │чулардын     │        │         │        │                       │

│   │бирикмелери  │        │         │        │                       │

│   │(ассоциация- │        │         │        │                       │

│   │лары)        │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамы; │        │         │        │                       │

│   │- “Коммерция-│        │         │        │                       │

│   │лык эмес     │        │         │        │                       │

│   │уюмдар       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамы; │        │         │        │                       │

│   │- “Юридикалык│        │         │        │                       │

│   │жактарды,    │        │         │        │                       │

│   │филиалдарды  │        │         │        │                       │

│   │(өкүлчүлүк-  │        │         │        │                       │

│   │төрдү)       │        │         │        │                       │

│   │мамлекеттик  │        │         │        │                       │

│   │каттоо       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамы  │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                Антимонополдук жөнгө салуу чөйрөсүндө                │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│64 │Атаандаштык  │Антимо- │I        │II      │Мыйзамсыз атаандаштыкка│

│   │жөнүндө      │нополия-│квартал  │квартал │жана монополиялык ишке │

│   │             │лык     │         │        │натыйжалуу бөгөт коюу  │

│   │             │жөнгө   │         │        │жана атаандаштыкты     │

│   │             │салуу   │         │        │өнүктүрүү жана коргоо  │

│   │             │мамле-  │         │        │максатында             │

│   │             │кеттик  │         │        │                       │

│   │             │агент-  │         │        │                       │

│   │             │тиги    │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│65 │Кыргыз       │Антимо- │II       │III     │Антимонополиялык жөнгө │

│   │Республикасы-│нополия-│квартал  │квартал │салуу маселелери боюнча│

│   │нын айрым    │лык     │         │        │жөнгө салуу органын    │

│   │мыйзам       │жөнгө   │         │        │тактоо максатында      │

│   │актыларына   │салуу   │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│мамле-  │         │        │                       │

│   │киргизүү жана│кеттик  │         │        │                       │

│   │күчүн жоготту│агент-  │         │        │                       │

│   │деп табуу    │тиги    │         │        │                       │

│   │жөнүндө:     │        │         │        │                       │

│   │- “Энергетика│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Маданият  │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Мамлекет- │        │         │        │                       │

│   │тик алым     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │жарандардын  │        │         │        │                       │

│   │саламаттыгын │        │         │        │                       │

│   │сактоо       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Почталык  │        │         │        │                       │

│   │байланыш     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Электрдик │        │         │        │                       │

│   │почталык     │        │         │        │                       │

│   │байланыш     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │саламаттык   │        │         │        │                       │

│   │сактоо       │        │         │        │                       │

│   │уюмдары      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│66 │Кыргыз       │Антимо- │II       │III     │Экономиканын бардык    │

│   │Республика-  │нополия-│квартал  │квартал │тармагында бирдиктүү   │

│   │сындагы      │лык     │         │        │мамлекеттик            │

│   │табигый жана │жөнгө   │         │        │антимонополиялык жөнгө │

│   │уруксат      │салуу   │         │        │салууну ишке ашыруу    │

│   │берилген     │мамле-  │         │        │                       │

│   │монополиялар │кеттик  │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │агент-  │         │        │                       │

│   │             │тиги    │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│67 │”Кыргыз      │Антимо- │III      │IV      │Мүмкүн болуучу         │

│   │Республика-  │нополия-│квартал  │квартал │монополиялык иштерди   │

│   │сындагы эркин│лык     │         │        │жана басымдуулук абалын│

│   │экономикалык │жөнгө   │         │        │кыянаттык менен        │

│   │зоналар      │салуу   │         │        │пайдаланууну жоюу      │

│   │жөнүндө”     │мамле-  │         │        │максатында эркин       │

│   │Кыргыз       │кеттик  │         │        │экономикалык зоналардын│

│   │Республикасы-│агент-  │         │        │субъекттеринин ишин    │

│   │нын Мыйзамына│тиги    │         │        │антимонополдук жөнгө   │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │салууну белгилөө       │

│   │жана         │        │         │        │бөлүгүнө               │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                       Билим берүү чөйрөсүндө                        │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│68 │”Билим берүү │ЮМ,     │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │жөнүндө”     │Билим   │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │Кыргыз       │берүү   │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Республикасы-│министр-│         │        │келтирүү максатында    │

│   │нын Мыйзамына│лиги    │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                      Укуктук тартип чөйрөсүндө                      │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│69 │Ташкент      │ИИМ     │I        │II      │Кылмыштарды, ошондой   │

│   │шаарында     │        │квартал  │квартал │эле уюшкан кылмыштык   │

│   │2010-жылдын  │        │         │        │топтор жасаган         │

│   │11-июнунда   │        │         │        │кылмыштарды алдын алуу,│

│   │кол коюлган  │        │         │        │бөгөт коюу, табуу жана │

│   │Шанхай       │        │         │        │ачуу жаатындагы алган  │

│   │кызматташтык │        │         │        │милдеттенмени аткаруу  │

│   │уюмуна       │        │         │        │максатында. Кылмыштык  │

│   │мүчө-мамле-  │        │         │        │кубалоодон, издөөдөн же│

│   │кеттердин    │        │         │        │өкүмдөрдү аткаруудан   │

│   │өкмөттөрүнүн │        │         │        │качкан адамдарды,      │

│   │ортосундагы  │        │         │        │ошондой эле дайынсыз   │

│   │кылмыштуу-   │        │         │        │жогологон адамдарды    │

│   │лукка каршы  │        │         │        │издөө жөнүндө          │

│   │күрөшүүдөгү  │        │         │        │сурамдарды аткаруу жана│

│   │кызматташтык │        │         │        │маалымат алмашуу       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │макулдашууну │        │         │        │                       │

│   │ратификация- │        │         │        │                       │

│   │лоо тууралуу │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│70 │Санкт-Петер- │ИИМ     │I        │II      │Адамдарды сатуу менен  │

│   │бург шаарында│        │квартал  │квартал │байланышкан            │

│   │2010-жылдын  │        │         │        │кылмыштардын алдын     │

│   │17-сентябрын-│        │         │        │алуу, бөгөт коюу, табуу│

│   │да кол       │        │         │        │жана ачуу боюнча алган │

│   │коюлган, Көз │        │         │        │милдеттенмени аткаруу  │

│   │карандысыз   │        │         │        │максатында, тиешелүү   │

│   │Мамлекеттер- │        │         │        │маалыматтык базасын    │

│   │дин Шериктеш-│        │         │        │жүргүзүү, биргелешип   │

│   │тигине       │        │         │        │камсыздандыруу жана    │

│   │мүчө-мамле-  │        │         │        │маалымат алмашуу.      │

│   │кеттеринин   │        │         │        │Адамдарды сатуу менен  │

│   │ички иштер   │        │         │        │байланышкан            │

│   │министрликте-│        │         │        │кылмыштардын алдын     │

│   │ринин        │        │         │        │алуу, бөгөт коюу, табуу│

│   │(полициянын) │        │         │        │жана ачуу боюнча       │

│   │адамдарды    │        │         │        │биргелешкен иш         │

│   │сатууга каршы│        │         │        │чараларды өткөрүү      │

│   │күрөшүүдөгү  │        │         │        │                       │

│   │кызматташтыгы│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │макулдашууну │        │         │        │                       │

│   │ратификация- │        │         │        │                       │

│   │лоо тууралуу │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│71 │Астана       │ИИМ     │I        │II      │КМШга мүчө мамлекеттери│

│   │шаарында     │        │квартал  │квартал │менен маалымат алмашуу │

│   │2009-жылдын  │        │         │        │боюнча алган           │

│   │22-майда кол │        │         │        │милдеттенмени аткаруу, │

│   │коюлган,     │        │         │        │кылмыштар жана аларды  │

│   │Кылмыштуулук-│        │         │        │кылган адамдар тууралуу│

│   │ка каршы     │        │         │        │мамлекеттер ортосундагы│

│   │күрөшүү      │        │         │        │бирдиктүү маалымат     │

│   │чөйрөсүндө   │        │         │        │банкын түзүү           │

│   │маалыматты   │        │         │        │                       │

│   │алмашуу      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │макулдашууну │        │         │        │                       │

│   │ратификация- │        │         │        │                       │

│   │лоо тууралуу │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│72 │Дүйшөмбү     │ИИМ     │I        │II      │Маданий мурастарды     │

│   │шаарында     │        │квартал  │квартал │уурдоо менен           │

│   │2007-жылдын  │        │         │        │байланышкан            │

│   │5-октябрында │        │         │        │кылмыштардын алдын     │

│   │кол коюлган, │        │         │        │алуу, бөгөт коюу, табуу│

│   │Көз          │        │         │        │жана ачуу, аларды      │

│   │карандысыз   │        │         │        │издөө, кайтарууну      │

│   │Мамлекеттер  │        │         │        │камсыздоо боюнча алган │

│   │Шериктештиги-│        │         │        │милдеттенмени аткаруу  │

│   │не мүчө-мам- │        │         │        │максатында. Жоголгон,  │

│   │лекеттеринин │        │         │        │уурдалган. кармалган,  │

│   │маданий      │        │         │        │колго түшүрүлгөн же    │

│   │мурастарды   │        │         │        │конфискация болгон     │

│   │уурдоого     │        │         │        │маданий мурастар       │

│   │каршы        │        │         │        │жөнүндө маалымат       │

│   │күрөшүүдөгү  │        │         │        │базасын жүргүзүү жана  │

│   │жана аларды  │        │         │        │маалымат алмашуу       │

│   │кайтаруусун  │        │         │        │                       │

│   │камсыздоодогу│        │         │        │                       │

│   │кызматташтык │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │макулдашууну │        │         │        │                       │

│   │ратификация- │        │         │        │                       │

│   │лоо тууралуу │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│73 │”Изин суутпай│Башкы   │I        │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │издөө иши    │прокура-│квартал  │квартал │Конституциясына ылайык │

│   │жөнүндө”     │тура    │         │        │келтирүү, ошондой эле  │

│   │Кыргыз       │(макул- │         │        │экономикалык жана      │

│   │Республикасы-│дашуу   │         │        │коррупциялык           │

│   │нын Мыйзамына│боюнча),│         │        │кылмыштуулукка, жеке   │

│   │өзгөртүүлөрдү│ИИМ,    │         │        │адамга каршы оор жана  │

│   │киргизүү     │МУКК    │         │        │өтө оор кылмыштуулукка │

│   │тууралуу     │        │         │        │каршы күрөшүүнү укуктук│

│   │             │        │         │        │камсыздоо максатында   │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│74 │Тынч         │ЮМ      │II       │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │чогулуштар   │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө      │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │             │        │         │        │келтирүү максатында    │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│75 │Террорчулук  │Финансы-│II       │III     │Кыргыз Республикасынын │

│   │жана         │лык     │квартал  │квартал │2008-жылдагы 23-июндагы│

│   │экстремисттик│чалгын- │         │        │№ 129 Мыйзамы менен    │

│   │аракеттерди  │доо     │         │        │ратификацияланган,     │

│   │каржылоого   │малекет-│         │        │Дүйшөмбү шаарында      │

│   │жана         │тик     │         │        │2007-жылдын            │

│   │кылмыштуу жол│кызматы │         │        │5-октябрында кол       │

│   │менен алынган│        │         │        │коюлган, Кылмыштуу жол │

│   │кирешелерди  │        │         │        │менен алынган          │

│   │мыйзамдашты- │        │         │        │кирешелерди            │

│   │рууга        │        │         │        │мыйзамдаштырууга       │

│   │(адалдоого)  │        │         │        │(адалдоого) жана       │

│   │каршы күрөшүү│        │         │        │террорчулукту          │

│   │жөнүндө      │        │         │        │каржылоого каршы       │

│   │(пакетте     │        │         │        │аракеттенүү жөнүндө Көз│

│   │Кыргыз       │        │         │        │карандысыз             │

│   │Республикасы-│        │         │        │Мамлекеттердин         │

│   │нын айрым    │        │         │        │Шериктештигине         │

│   │мыйзам       │        │         │        │катышуучу              │

│   │актыларына   │        │         │        │мамлекеттердин         │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │келишимине ылайык алган│

│   │жана         │        │         │        │милдеттенмелерди ишке  │

│   │толуктоолорду│        │         │        │ашыруу максатында.     │

│   │киргизүү     │        │         │        │Кыргыз Республикасынын │

│   │жөнүндө      │        │         │        │Өкмөтүнүн              │

│   │Мыйзам       │        │         │        │мыйзамдуулукту,        │

│   │долбоору     │        │         │        │жарандардын эркиндигин │

│   │тиркемеси    │        │         │        │жана укугун камсыздоо, │

│   │менен:       │        │         │        │коомдук тартипти       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │коргоо, кылмыштуулук   │

│   │Республика-  │        │         │        │менен күрөшүү, ошондой │

│   │сынын        │        │         │        │эле террорчулукту      │

│   │Администра-  │        │         │        │(экстримизм) каржылоого│

│   │циялык       │        │         │        │жана кылмыштуу жол     │

│   │жоопкерчилик │        │         │        │менен алынган          │

│   │жөнүндө      │        │         │        │кирешелерди            │

│   │кодекси;     │        │         │        │мыйзамдаштырууга       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │(адалдоого) каршы      │

│   │Республика-  │        │         │        │күрөшүү чөйрөсүндө     │

│   │сынын        │        │         │        │мамлекеттик саясатты   │

│   │Кылмыш-жаза  │        │         │        │аткаруу үчүн           │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сынын        │        │         │        │                       │

│   │Граждандык   │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Бажы     │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Салык    │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │банктар жана │        │         │        │                       │

│   │банк иши     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Банктык   │        │         │        │                       │

│   │сыр жөнүндө”;│        │         │        │                       │

│   │- “Баалуу    │        │         │        │                       │

│   │кагаздар     │        │         │        │                       │

│   │рыногу       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Улуттук  │        │         │        │                       │

│   │банкы        │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Коммер-   │        │         │        │                       │

│   │циялык сыр   │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыймылсыз │        │         │        │                       │

│   │мүлккө       │        │         │        │                       │

│   │укуктар      │        │         │        │                       │

│   │жана аны     │        │         │        │                       │

│   │менен болгон │        │         │        │                       │

│   │бүтүмдөрдү   │        │         │        │                       │

│   │мамлекеттик  │        │         │        │                       │

│   │каттоо       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │риэлтордук   │        │         │        │                       │

│   │иш жөнүндө”; │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │оюн-зоок иши │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Чет өлкө  │        │         │        │                       │

│   │валютасы     │        │         │        │                       │

│   │менен        │        │         │        │                       │

│   │операцияларды│        │         │        │                       │

│   │жүргүзүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Почта     │        │         │        │                       │

│   │байланышы    │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │микрофинансы │        │         │        │                       │

│   │уюмдары      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Банктык   │        │         │        │                       │

│   │аманаттарды  │        │         │        │                       │

│   │(депозиттер- │        │         │        │                       │

│   │ди) коргоо   │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Лотереялар│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Террори-  │        │         │        │                       │

│   │зимге каршы  │        │         │        │                       │

│   │аракеттенүү  │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Баалуу    │        │         │        │                       │

│   │металлдар    │        │         │        │                       │

│   │жана асыл    │        │         │        │                       │

│   │таштар       │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сында        │        │         │        │                       │

│   │камсызданды- │        │         │        │                       │

│   │рууну        │        │         │        │                       │

│   │уюштуруу     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Мамлекет- │        │         │        │                       │

│   │тик          │        │         │        │                       │

│   │статистика   │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”;    │        │         │        │                       │

│   │- “Кыргыз    │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сында        │        │         │        │                       │

│   │инвестициялар│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│76 │”Адамдарды   │Эмгекмин│II       │II      │Кыргыз Республикасынын │

│   │сатуунун     │        │квартал  │квартал │мыйзамдарын Улуттар    │

│   │алдын алуу   │        │         │        │аралык уюшкан          │

│   │жана ага     │        │         │        │кылмыштуулукка каршы   │

│   │каршы күрөшүү│        │         │        │БУУнун Конвенциясына,  │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │Адамдарды, өзгөчө      │

│   │Кыргыз       │        │         │        │аялдар менен балдарды  │

│   │Республикасы-│        │         │        │сатуунун алдын алуу    │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │жана ага бөгөт коюу    │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │жана ал үчүн жазалоо   │

│   │жана         │        │         │        │жөнүндө толуктоочу     │

│   │толуктоолорду│        │         │        │протоколдун 2-берененин│

│   │киргизүү     │        │         │        │б-пунктуна ылайык      │

│   │тууралуу     │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │(пакетте     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын айрым    │        │         │        │                       │

│   │мыйзам       │        │         │        │                       │

│   │актыларына   │        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │Мыйзам       │        │         │        │                       │

│   │долбоору     │        │         │        │                       │

│   │тиркемеси    │        │         │        │                       │

│   │менен:       │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сынын        │        │         │        │                       │

│   │Администра-  │        │         │        │                       │

│   │циялык       │        │         │        │                       │

│   │жоопкерчилик │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сынын        │        │         │        │                       │

│   │Кылмыш-жаза  │        │         │        │                       │

│   │кодекси;     │        │         │        │                       │

│   │- Кыргыз     │        │         │        │                       │

│   │Республика-  │        │         │        │                       │

│   │сынын        │        │         │        │                       │

│   │Граждандык-  │        │         │        │                       │

│   │процесстик   │        │         │        │                       │

│   │кодекси)     │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│      Жарандын жана адамдын конституциялык укуктары чөйрөсүндө       │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│77 │”Тышкы       │Мамле-  │I        │I       │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │миграция     │кеттик  │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │жөнүндө”     │каттоо  │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Кыргыз       │кызматы │         │        │келтирүү максатында    │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│78 │”Кыргыз      │Мамле-  │I        │I       │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республикасы-│кеттик  │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │нын жарандыгы│каттоо  │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │жөнүндө”     │кызматы │         │        │келтирүү максатында    │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│79 │”Качкындар   │ЮМ      │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │жөнүндө”     │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Республикасы-│        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│80 │”Чет өлкөлүк │ЮМ      │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │граждандардын│        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │Кыргыз       │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │Республика-  │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │сындагы      │        │         │        │                       │

│   │укуктук абалы│        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│81 │”Эркектер    │ЮМ      │I        │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │менен аялдар │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │үчүн бирдей  │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │укуктар менен│        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │бирдей       │        │         │        │                       │

│   │мүмкүнчүлүк- │        │         │        │                       │

│   │төрдүн       │        │         │        │                       │

│   │мамлекеттик  │        │         │        │                       │

│   │кепилдиктери │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │жана         │        │         │        │                       │

│   │толуктоолорду│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │                       │

│   │тууралуу     │        │         │        │                       │

├───┼─────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────────────────┤

│82 │Кыргыз       │ЮМ      │II       │II      │Мыйзамдарды Кыргыз     │

│   │Республика-  │        │квартал  │квартал │Республикасынын        │

│   │сындагы дин  │        │         │        │Конституциясына ылайык │

│   │тутуу        │        │         │        │келтирүү максатында    │

│   │эркиндиги    │        │         │        │                       │

│   │жана диний   │        │         │        │                       │

│   │уюмдары      │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө      │        │         │        │                       │

├───┴─────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────────────────┤

│                   Жаратылыш ресурстар чөйрөсүндө                    │

├───┬─────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────────────────────┤

│83 │”Кыргыз      │Жараты- │I        │II      │Кендерди иштетүү менен │

│   │Республика-  │лыш     │квартал  │квартал │байланышкан маселелерди│

│   │сында өзгөчө │ресурс- │         │        │укуктук регламентөө    │

│   │баалуу       │тары    │         │        │максатында жана Кыргыз │

│   │(жаңгак жана │министр-│         │        │Республикасынын        │

│   │арча)        │лиги,   │         │        │вице-премьер-министри- │

│   │дарактар     │Курчап  │         │        │нин 2010-жылдын        │

│   │породаларын  │турган  │         │        │22-сентябрындагы       │

│   │кыюуга,      │чөйрөнү │         │        │№ 19-13873 тапшырмасына│

│   │ташууга,     │коргоо  │         │        │ылайык                 │

│   │сатып алууга │жана    │         │        │                       │

│   │жана сатууга,│токой   │         │        │                       │

│   │даярдоого    │чарбасы │         │        │                       │

│   │жана         │мамле-  │         │        │                       │

│   │пайдаланууга,│кеттик  │         │        │                       │

│   │экспорттоого │агент-  │         │        │                       │

│   │жана         │тиги    │         │        │                       │

│   │импорттоого  │        │         │        │                       │

│   │тыюу салуу   │        │         │        │                       │

│   │жөнүндө”     │        │         │        │                       │

│   │Кыргыз       │        │         │        │                       │

│   │Республикасы-│        │         │        │                       │

│   │нын Мыйзамына│        │         │        │                       │

│   │өзгөртүүлөрдү│        │         │        │                       │

│   │киргизүү     │        │         │        │