Home » Коомчулук менен байланышы » Ѳз пикирлеринизди калтырыныз

Ѳз пикирлеринизди калтырыныз

Жарандардан келип түшкөн Интернет-кайрылуулары

Кайрылгандын аты-жөнү (милдеттүү түрдө):

Кайрылгандын электрондук почтасынын дареги (милдеттүү түрдө):

Кайрылуунун тексти:

Номеринизди калтырыныз

1+1=? 


2007-жылдын 4-майындагы № 67 «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан үзүндү 

6-1-статья. Электрондук почта боюнча келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби

1. Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн мамлекеттик бийлик органы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы Интернет тармагында өзүнүн электрондук почтасынын расмий дарегин каттайт. Мамлекеттик органдын же өз алдынча башкаруу органынын электрондук почтасынын дареги мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий сайтына, ал эми ал болбогондо – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылууга тийиш.

2. Жаран өзүнүн электрондук кайрылуусунда электрондук кайрылууну жөнөткөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышын, же болбосо тиешелүү кызмат адамынын фамилиясын, атын, атасынын атын, же болбосо тиешелүү адамдын кызмат ордун, ошондой эле өзүнүн-фамилиясын, атын, атасынын атын (ал болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же жумушчу), жашаган дарегин милдеттүү тартипте көрсөтөт, кайрылуусунун маани-маңызын баяндайт.

3. Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү, анын ичинде алар боюнча электрондук файлдар жайгаштырылган (электрондук документтер, фото- жана көрмө материалдар) сканерленген электрондук документтерди, Интернет тармагындагы даректерин тиркөөгө жол берилет.

4. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде келип түшкөн датасын жана убактысын, берилген кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефондорун көрсөтүү менен анын кайрылуусу кароого кабыл алынганы жөнүндө же кайрылууну кароодон баш тартуу тууралуу себебин негиздөө менен жаранга электрондук билдирүү-кабарлама жөнөтөт. Андан ары электрондук кайрылуу басып чыгарылат жана андан ары аны менен иштөө мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

5. Электрондук кайрылууну кароонун жүрүшүндө электрондук кайрылууну алган кызмат адамы электрондук кат алышуу жолу менен же кайрылууда көрсөтүлгөн телефон боюнча кайрылуунун маани-маңызын тактоого укуктуу.

6. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук жооптон тышкары жаранга жазуу жүзүндө да жооп жөнөтөт.

7. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы төмөнкүдөй электрондук кайрылууларды карабай коюуга укуктуу:

1) ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууларды тутандырууга чакырыктар камтылгандарды;

2) ушул статьянын 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн маалыматтар болбогондорду.

Кыргыз Республикасынын Юстиция

министрлигинин 2010-жылдын

25-ноябрындагы  № 162 буйругу

менен бекитилген

Юстиция министрлигинин электрондук кабылдамасынын иштөө

РЕГЛАМЕНТИ

I. Жалпы жоболор

1. Юстиция министрлигинин (мындан ары – Министрлик)  электрондук кабылдамасынын иштөө Регламенти (мындан ары – Регламент)  Министрликтин кароосуна жарандардан келип түшкөн  кайрылууларды кароо боюнча ишти уюштуруунун жана жүргүзүүнүн жол-жоболуу тартибин аныктайт.

2. Электрондук кабылдамага келип түшкөн кайрылуулар «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  карамагында болгон  маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын,  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде документтер менен иштөөнүн Регламентинин жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2009-жылдын 9-ноябрындагы № 219 буйругу менен бекитилген Министрликтин иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Нускамасынын талаптарына ылайык каралат.

II. Интернет-кайрылууларга негизги талаптар

3. Электрондук кабылдама жарандардан келип түшкөн Интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:

1) Министрликтин кайрылуу багытталган түзүмдүк, карамагындагы же аймактык бөлүнүштөрүнүн аталышы же кызматкеринин аты-жөнү, кызматы;

2) кайрылган адамдын аты-жөнү;

3) кайрылган адамдын жашаган жеринин почта дареги;

4) кайрылуунун тексти;

5) кайрылган адамдын электрондук дареги (e-mail);

6) кайрылган адамдын байланышуу телефону (бар болсо);

7) кайрылган күнү.

4. Ушул Регламенттин колдонулушу юридикалык жактардын кайрылууларына да жайылтылат.

Ал эми электрондук кабылдама юридикалык жактардан келип түшкөн Интернет-кайрылуулар төмөнкүдөй дарек маалыматтарын  камтууга тийиш:

1) Министрликтин кайрылуу багытталган түзүмдүк, карамагындагы же аймактык бөлүнүштөрүнүн аталышы же кызматкеринин аты-жөнү, кызматы;

2) юридикалык жактын аталышы;

3) юридикалык жактын почта дареги;

4) чыгыш номуру, күнү;

5) кайрылуунун тексти;

6) кайрылууга кол койгон жетекчинин кызматы, аты-жөнү;

7) юридикалык жактын электрондук дареги (e-mail);

8)  аткаруучунун аты-жөнү, телефону.

5. Жарандардын аты-жөнү жана жооп жазуу үчүн почта дареги көрсөтүлбөгөн  Интернет-кайрылуулары жана юридикалык жактын жетекчисинин аты-жөнү жана почта дареги  көрсөтүлбөгөн Интернет-кайрылуулар анонимдүү деп табылат жана каралууга жатпайт.

Ошондой эле төмөнкүдөй Интернет-кайрылуулар  кароого кабыл алынбайт:

1) кайта кайрылуулар, анын ичинде оозеки жана кат жүзүндө жаӊы жүйө-далилдер же жагдайлар  келтирилбеген кайрылуулар, эгерде мурда  «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн тартипте толук жооптор берилген болсо;

2) Интернет-каттын көчүрмөсү корреспонденция почтасы аркылуу келип түшкөн учурда;

3) зарыл документтер тиркелбеген жана колу коюлбаган Интернет-кайрылуулар (кароонун атайын тартиби каралган кайрылууларга карата);

4) маданиятсыздыкты көрсөткөн жана  ар-намыска шек келтирген сөздөр камтылган, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар арасында чыр-чатак чыгарууга чакырган Интернет-кайрылуулар;

5) ушул Регламенттин  3-, 4-пункттарында көрсөтүлгөн дарек маалыматынын бири  толтурулбаган учурда;

6) окууга мүмкүн болбогон Интернет-кайрылуулар.

6. «Электрондук кабылдама» бөлүмүнүн сервердик жабдуу жана программалык-техникалык камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен сайтта жайгашкан Интернет-кайрылуунун өлчөмү  тексттин символдорунун саны аркылуу (4000ге чейин) же басылган текст бир беттен ашпаган көлөмдө чектелген.

7. Кайрылуунун тексти кыскача баяндалууга тийиш. Суроо, сунуш, өтүнүч так баяндалышы абзел.

Интернет-кайрылууда ошондой эле автор мурда кайсы инстанцияларга кайрылганы, кайрылуунун жыйынтыгы көрсөтүшү абзел.

8. Интернет-кайрылуу кабыл алынгандан кийин эки жумуш күнүнүн ичинде авторго  ал көрсөткөн электрондук дарек боюнча кайрылуу кароого келип түшкөнү  же аны кароодон баш тартылганы жөнүндө (баш тартуунун себеби негизделүү менен) электрондук билдирүү кайрылуу келип түшкөн күндү, убакытты, ага ыйгарылган  кириш номерин жана тиешелүү сурап-билүү телефонун көрсөтүү менен жөнөтүлөт. Андан ары Интернет-кайрылуу ачылып, иш кагаздарын жүргүзүү жана документтердин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын жооптуу кызматкери  аны менен кат жүзүндөгү кайрылуу катарында эле иштейт.

III. Интернет-кайрылууларды кароонун тартиби

9. Иш кагаздарын жүргүзүү жана документтердин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын жооптуу кызматкери:

- күн сайын электрондук кабылдамага келип түшкөн Интернет-кайрылууларды анын ичинде  ушул Регламенттин  II бөлүгүнүн талаптарына ылайык келиши жаатында карайт;

- көрсөтүлгөн мөөнөттө арыз ээсине анын Интернет-кайрылуусу  кароого кабыл алынгандыгы же аны кароодон баш тартылганы жөнүндө  арыз ээсинин көрсөтүлгөн электрондук дарегине электрондук билдирүү жөнөтөт;

- кароого кабыл алынган Интернет-кайрылууларды (алардын кагазга чыгарылган көчүрмөлөрүн)  ASKID маалыматтар базасында жана кириш иш кагаздары Журналында каттайт жана Министрликтин  жетекчилигинин коюлган визаларына ылайык Министрликтин  түзүмдүк, карамагындагы жана аймактык бөлүнүштөрүнө кароого жөнөтөт;

- чыгыш номуру ыйгарылгандан кийин  документти аткаруучу тарабынан берилген жооптун электрондук вариантын  кайрылуу ээсине ал тарабынан көрсөтүлгөн электрондук дарекке жөнөтөт.

10. Интернет-кайрылууга жооп ыйгарылган  чыгыш номуру көрсөтүлүү менен электрондук билдирүү түрүндө да, кат жүзүндө да (почта дарегине) жөнөтүлөт.

11. Электрондук түрдөгү кайрылуу жөнөткөн адамдын жеке өзү жөнүндө маалымат «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык  сакталат.