30 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү кспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга карты жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти


Юстиция министрлигинин буйругуна тиркеме № 2
«    » _____________
 
 
Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү кспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга карты жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык
комиссиянын иш Регламенти
 
 
I. Жалпы жоболор
1.     Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү <спертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана кологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, коз карандысыз эксперт катары
федитациялоо жөнүндө     күбөлүктү алууга талапкерлигин койгон юридикалык актардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз еспубликасынын Юстиция министрлигине   караштуу Аккредитациялык комиссиянын ш Регламенти (мындан ары - Комиссия), комиссиянын ишмердүүлүгүнүн тартибин жана уюштуруу маселелерин аныктайт.
2.    Өзүнүн ишмердигинде Комиссия Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө» жана «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын, Жогорку Кеңештин 08.06.2006-жьшындагы № 1064-Ш токтому менен бекитилген Мыйзам жазуу техникасы "оюнча нускаманы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы №
13 «Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашырган жеке адамдарды жана юридикалык жактарды аккредиттөө жөнүндө» Жобону (мындан ары - Аккредитациялоо жөнүндө Жобо), ушул регламент™ жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
3.   Комиссия Юстиция министрлигинин алдында, Юстиция министрлигинин
кызматкерлеринен, ишмердүүлүктүн белгиленген жаатындагы ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдан жана жарандык сектордун өкүлдөрүнүн арасынан жети адамдан
түзүлөт.
Комиссиянын курамы, комиссиянын кабьш алган чечимдерине таасирин тийгизген таламдардын кагьшышуусу пайда болбогондой болуп түзүлөт.
 
II. Комиссиянын ишинин уюштуруу маселелери
 
4. Комиссиянын аттестация жүргүзүү учурунда :
1)     аккредитация алууга талапкер адамдар тарабынан берилген документтерди карайт жана аңгемелешүүгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;
2) аңгемелешүү өткөрөт;
 
5. Эгерде комиссиянын төрагасынын милдеттүү катышуусу менен, отурумга анын чөлөрүнүн көпчүлүгү катышса, комиссия чечим чыгарууга укуктуу.
Жок болгон комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууга жол берилбейт.
б.Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун экспертизанын адистештирилген Ьөрүнөн өткөрүүгө ыйгарым укугу бар, коз карандысыз эксперт катары аккредитация нүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактарга жана жеке адамдарга емелешүү өткөрүү боюнча Комиссиянын чечими, отурумга катышкан мүчөлөрдүн 1чулүкдобушу, ачык шайлоо жолу менен аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл ,шат;
Добуштар тең болуп калган учурда тораганын добушу чечүүчү болуп эсептелинет.
7. Комиссиянын отуруму протокол менен таризделет. Протоколдо отурумдун откон ру жана датасы, комиссиянын катышкан курамы, сынактан өтүп жаткандардын аты, лилиясы, атасынын аты, добуш берүүнүн жыйынтыгы жана комиссиянын чечими [гиленет. Отурумдун протоколуна комиссия мүчөлөрүнүн бардыгынын колу коюлат.
8. Комиссиянын мүчөлөрү өзгөчө пикирге укуктуу, ага ылайык аны билдирген фда жазуу түрүндө баяндалып протоколго тиркелиши зарьш.
Өзгөчө пикирде Комиссиянын чечими менен макул болбогондугунун так йөлөрү, анын негиздемеси менен кошо көрсөтүлөт. Эгерде кароонун жыйынтыгы онча өзгөчө пикир эске алынбаса, аны сунуштаган комиссиянын мүчөсү протоколго гөчө пикир менен» деген белги кошуп кол коёт.
9. Комиссия өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн укуктуу:
1)   бардык мамлекеттик органдардан жана кызмат адамдардан комиссияга
<төлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды
уга жана суроо-талап кылууга;
2) Ченемдик укутук актьшардын долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген
лөрүн өткөрүү үчүн, Комиссиянын отурумуна коз карандысыз эксперттерди же
шекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарьшын өкүлдөрүн,
[мий мекемелерди, коомдук жана эл аралык уюмдарды жана башка кызыкдар жактарды
тууга жана чакырууга;
10. Комиссиянын ишин уюштурууну, Юстиция министрлигинин кызматкери болуп
алган комиссиянын катчысы жүзөгө ашырат.
Комиссиянын катчылыгынын милдеттери:
1) Комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарды жүргүзүү;
2) Комиссияньш протоколун жүргүзүү;
3) Комиссиянын отуруму өткөрүлгөн күндөн үч күндүн ичинде протокол түрүндө
нүчтү жана Юстиция министрине сунушталуучу тиешелүү жактарга күбөлүктү берүү
*үндө буйрукту түзүү;
4)     Аккредитацияланган эксперттердин мамлекеттик реестрине тийиштүү
лаыматтарды киргизүү;
5) аккредитацияланган жактарга күбөлүктү берүү.
 
III. Документтерди кароо жана аңгемелешүүнү жүргүзүүнүн тартиби.
 
11. Жактарды аккредитациялоо төмөнкүдөй эки этапта жүргүзүлөт:
1) аккредитация алууга талапкер жактардын документтерин кароо;
2) аңгемелешүүнү жүргүзүү.
12. Документтерди кароодо Комиссия төмөнкүдөй чечимдерди чыгарат:
1) талапкер ди аңгемелешүүгө киргизүү;
2) деталдуу баш тартуунун мотивировкасы менен аңгемелепгүүткиргизүүдөн баш
гуу.
                 13. Аккредитациялоо жөнүндө Жобонун 4-бөлүгүндө аныкталган документтерди
жеке жана юридикалык жактар аккредитация тапшырууга кирүү үчүн Комиссиянын
кароосуна көрсөтүүлөрү зарыл.
Күбөлүктү алуу үчүн аңгемелешүүгө кирүү жөнүндө арыз ушул Регламентации хиркемесине ылайык түрдө таризделет.
14. Аккредитациялоодон баш тартуунун негиздери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
1)     жеке адамдын же юридикалык жактын аккредитация алуу үчүн коюлган халаптарга ылайык келбегендиги;
2)   аккредитация алуу үчүн документтердин тапшырылбагандыгы же талаптагыдай тариз делбеген диги.
15.   күбөлүктү алууга талапкер жактардын, ченемдик укуктук актылардын
долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн жүргүзүүгө көндүмдөрүн жана
кесиптик билимин баалоо.
Комиссия тарабынан жүргүзүлүүчү аңгемелешүү Юстиция министрлигинде күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жана жеке жактардын арыздарынын топтолушуна ясараша өткөрүлөт, бирок 3 айда бир жолудан кем эмес. Эгерде талапкерлерден арыз дар түшпөсө анда аккредитация өткөрүлбөйт.
Аңгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы Комиссия торагасы менен аныкталат.
Ченемдик укуктук актыларга экспертизанын адистештирилген түрлөрүн өткөрүүгө ыйгарым укуктуу коз карандысыз эксперт катары аккредитация жөнүндө күбөлүктү алууга талапткер жеке жана юридикалык жактар, аңгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы жөнүндө аңгемелешүү өткөрүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кеч эмес кабарланат.
16.   Күбөлүктү алууга талапкер жактардын кесиптик сапаттарын талкуулоо
объективдүү болуусу зарыл.
17. Комиссиянын чечими сыналуучуга аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү жарыяланат.
18. Комиссиянын чечими соттук тартипте таламдаш жактар менен даттанылышы
! МүМКүН.
19. Аңгемелешүүнү ийгиликтүү тапшырган жакка күбөлүктү берүү аңгемелешүүнү өткөргөн күндөн баштап эки жуманын ичинде Комиссиянын протоколунун негизинде күбөлүктөр берилет.
Эгерде аңгемелешүүдөн ийгиликтүү өткөн жак күбөлүктү алуу үчүн көрсөтүлгөн мөөнөттө кайрылбаса, аңгемелешүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылат.
20. Аңгемелешүүдөн өтпөй калган жак кайра аңгемелешүүгө бир жыл өткөндөн кийин гана катыша алат.
Күбөлүктү алууга аңгемелешүү өткөрүү датасы жөнүндө маалымдалган, бирок андан өтүү үчүн келбеген жакка документтери каралбастан кайра кайтарылат.
21. Аккредитацияны жокко чыгарган учурда, күбөлүктү кайра берүү жөнүндө маселе аккредитацияны жокко чыгарган учурдан тартып үч жыл өткөндөн кийин Комиссиянын кароосуна чыгарылышы мүмкүн.
22. Комиссиянын материалдары жана документтери бекитилген тартипте Юстиция министрлигинин архивинде сакталат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы