14 Бештин айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү кспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга карты жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык комиссиянын иш Регламенти


Юстиция министрлигинин буйругуна тиркеме № 2
«    » _____________
 
 
Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү кспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга карты жана экологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, көз карандысыз эксперт катары аккредитациялоо жөнүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Аккредитациялык
комиссиянын иш Регламенти
 
 
I. Жалпы жоболор
1.     Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү <спертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана кологиялык) жүргүзүүгө ыйгарым укук берилген, коз карандысыз эксперт катары
федитациялоо жөнүндө     күбөлүктү алууга талапкерлигин койгон юридикалык актардан жана жеке адамдардан аккредитациялык сынакты алуу боюнча Кыргыз еспубликасынын Юстиция министрлигине   караштуу Аккредитациялык комиссиянын ш Регламенти (мындан ары - Комиссия), комиссиянын ишмердүүлүгүнүн тартибин жана уюштуруу маселелерин аныктайт.
2.    Өзүнүн ишмердигинде Комиссия Кыргыз Республикасынын Конституциясын, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө» жана «Экологиялык экспертиза жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын, Жогорку Кеңештин 08.06.2006-жьшындагы № 1064-Ш токтому менен бекитилген Мыйзам жазуу техникасы "оюнча нускаманы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы №
13 «Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашырган жеке адамдарды жана юридикалык жактарды аккредиттөө жөнүндө» Жобону (мындан ары - Аккредитациялоо жөнүндө Жобо), ушул регламент™ жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
3.   Комиссия Юстиция министрлигинин алдында, Юстиция министрлигинин
кызматкерлеринен, ишмердүүлүктүн белгиленген жаатындагы ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдан жана жарандык сектордун өкүлдөрүнүн арасынан жети адамдан
түзүлөт.
Комиссиянын курамы, комиссиянын кабьш алган чечимдерине таасирин тийгизген таламдардын кагьшышуусу пайда болбогондой болуп түзүлөт.
 
II. Комиссиянын ишинин уюштуруу маселелери
 
4. Комиссиянын аттестация жүргүзүү учурунда :
1)     аккредитация алууга талапкер адамдар тарабынан берилген документтерди карайт жана аңгемелешүүгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;
2) аңгемелешүү өткөрөт;
 
5. Эгерде комиссиянын төрагасынын милдеттүү катышуусу менен, отурумга анын чөлөрүнүн көпчүлүгү катышса, комиссия чечим чыгарууга укуктуу.
Жок болгон комиссиянын мүчөлөрүн алмаштырууга жол берилбейт.
б.Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун экспертизанын адистештирилген Ьөрүнөн өткөрүүгө ыйгарым укугу бар, коз карандысыз эксперт катары аккредитация нүндө күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жактарга жана жеке адамдарга емелешүү өткөрүү боюнча Комиссиянын чечими, отурумга катышкан мүчөлөрдүн 1чулүкдобушу, ачык шайлоо жолу менен аңгемелешүүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл ,шат;
Добуштар тең болуп калган учурда тораганын добушу чечүүчү болуп эсептелинет.
7. Комиссиянын отуруму протокол менен таризделет. Протоколдо отурумдун откон ру жана датасы, комиссиянын катышкан курамы, сынактан өтүп жаткандардын аты, лилиясы, атасынын аты, добуш берүүнүн жыйынтыгы жана комиссиянын чечими [гиленет. Отурумдун протоколуна комиссия мүчөлөрүнүн бардыгынын колу коюлат.
8. Комиссиянын мүчөлөрү өзгөчө пикирге укуктуу, ага ылайык аны билдирген фда жазуу түрүндө баяндалып протоколго тиркелиши зарьш.
Өзгөчө пикирде Комиссиянын чечими менен макул болбогондугунун так йөлөрү, анын негиздемеси менен кошо көрсөтүлөт. Эгерде кароонун жыйынтыгы онча өзгөчө пикир эске алынбаса, аны сунуштаган комиссиянын мүчөсү протоколго гөчө пикир менен» деген белги кошуп кол коёт.
9. Комиссия өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн укуктуу:
1)   бардык мамлекеттик органдардан жана кызмат адамдардан комиссияга
<төлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды
уга жана суроо-талап кылууга;
2) Ченемдик укутук актьшардын долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген
лөрүн өткөрүү үчүн, Комиссиянын отурумуна коз карандысыз эксперттерди же
шекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарьшын өкүлдөрүн,
[мий мекемелерди, коомдук жана эл аралык уюмдарды жана башка кызыкдар жактарды
тууга жана чакырууга;
10. Комиссиянын ишин уюштурууну, Юстиция министрлигинин кызматкери болуп
алган комиссиянын катчысы жүзөгө ашырат.
Комиссиянын катчылыгынын милдеттери:
1) Комиссиянын отурумун даярдоо жана иш кагаздарды жүргүзүү;
2) Комиссияньш протоколун жүргүзүү;
3) Комиссиянын отуруму өткөрүлгөн күндөн үч күндүн ичинде протокол түрүндө
нүчтү жана Юстиция министрине сунушталуучу тиешелүү жактарга күбөлүктү берүү
*үндө буйрукту түзүү;
4)     Аккредитацияланган эксперттердин мамлекеттик реестрине тийиштүү
лаыматтарды киргизүү;
5) аккредитацияланган жактарга күбөлүктү берүү.
 
III. Документтерди кароо жана аңгемелешүүнү жүргүзүүнүн тартиби.
 
11. Жактарды аккредитациялоо төмөнкүдөй эки этапта жүргүзүлөт:
1) аккредитация алууга талапкер жактардын документтерин кароо;
2) аңгемелешүүнү жүргүзүү.
12. Документтерди кароодо Комиссия төмөнкүдөй чечимдерди чыгарат:
1) талапкер ди аңгемелешүүгө киргизүү;
2) деталдуу баш тартуунун мотивировкасы менен аңгемелепгүүткиргизүүдөн баш
гуу.
                 13. Аккредитациялоо жөнүндө Жобонун 4-бөлүгүндө аныкталган документтерди
жеке жана юридикалык жактар аккредитация тапшырууга кирүү үчүн Комиссиянын
кароосуна көрсөтүүлөрү зарыл.
Күбөлүктү алуу үчүн аңгемелешүүгө кирүү жөнүндө арыз ушул Регламентации хиркемесине ылайык түрдө таризделет.
14. Аккредитациялоодон баш тартуунун негиздери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
1)     жеке адамдын же юридикалык жактын аккредитация алуу үчүн коюлган халаптарга ылайык келбегендиги;
2)   аккредитация алуу үчүн документтердин тапшырылбагандыгы же талаптагыдай тариз делбеген диги.
15.   күбөлүктү алууга талапкер жактардын, ченемдик укуктук актылардын
долбоорлоруна экспертизанын адистештирилген түрлөрүн жүргүзүүгө көндүмдөрүн жана
кесиптик билимин баалоо.
Комиссия тарабынан жүргүзүлүүчү аңгемелешүү Юстиция министрлигинде күбөлүктү алууга талапкер юридикалык жана жеке жактардын арыздарынын топтолушуна ясараша өткөрүлөт, бирок 3 айда бир жолудан кем эмес. Эгерде талапкерлерден арыз дар түшпөсө анда аккредитация өткөрүлбөйт.
Аңгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы Комиссия торагасы менен аныкталат.
Ченемдик укуктук актыларга экспертизанын адистештирилген түрлөрүн өткөрүүгө ыйгарым укуктуу коз карандысыз эксперт катары аккредитация жөнүндө күбөлүктү алууга талапткер жеке жана юридикалык жактар, аңгемелешүүнү өткөрүү орду, мезгили жана датасы жөнүндө аңгемелешүү өткөрүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кеч эмес кабарланат.
16.   Күбөлүктү алууга талапкер жактардын кесиптик сапаттарын талкуулоо
объективдүү болуусу зарыл.
17. Комиссиянын чечими сыналуучуга аңгемелешүү өткөрүлгөн күнү жарыяланат.
18. Комиссиянын чечими соттук тартипте таламдаш жактар менен даттанылышы
! МүМКүН.
19. Аңгемелешүүнү ийгиликтүү тапшырган жакка күбөлүктү берүү аңгемелешүүнү өткөргөн күндөн баштап эки жуманын ичинде Комиссиянын протоколунун негизинде күбөлүктөр берилет.
Эгерде аңгемелешүүдөн ийгиликтүү өткөн жак күбөлүктү алуу үчүн көрсөтүлгөн мөөнөттө кайрылбаса, аңгемелешүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылат.
20. Аңгемелешүүдөн өтпөй калган жак кайра аңгемелешүүгө бир жыл өткөндөн кийин гана катыша алат.
Күбөлүктү алууга аңгемелешүү өткөрүү датасы жөнүндө маалымдалган, бирок андан өтүү үчүн келбеген жакка документтери каралбастан кайра кайтарылат.
21. Аккредитацияны жокко чыгарган учурда, күбөлүктү кайра берүү жөнүндө маселе аккредитацияны жокко чыгарган учурдан тартып үч жыл өткөндөн кийин Комиссиянын кароосуна чыгарылышы мүмкүн.
22. Комиссиянын материалдары жана документтери бекитилген тартипте Юстиция министрлигинин архивинде сакталат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif7ce8f225aa7048cab1df0e1bda2fb27d20181206053805.JPG

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы