28 Январь, 2020
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Министерство юстиции
Кыргызской Республики
search
Уважаемые посетители сайта и друзья! Добро пожаловать на официальный сайт Министерства юстиции Кыргызской Республики! С уважением министр юстиции Кыргызской Республики Марат Джаманкулов!

Электронная приемная

+996 (312) 62-62-10 (195)

г. Бишкек, проспект Молодой Гвардии 32

ep@minjust.gov.kg

Пн-Пт, 09:00-18:00


Телефон доверия:

+996 (312) 65-10-10

Задать вопрос

Размер сборов за государственную регистрацию (перерегистрацию) и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц и их филиалов (представительств) и прейскурант тарифов на платные государственные услуги


Негиздер/ Основания

 

 

     «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү aкы төлөмө кызматтардын тарифинин прейскуpaнтын макулдашуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнѳ караштуу монополияга каршы жѳнгѳ салуу мамлекеттик  агенттигинин 2016-жылдын 25-апрелиндеги № 29 буйругу/

Приказ Государственного агентства  антимонопольного регулирования  при Правительстве Кыргызской Республики «О согласовании прейскуранта тарифов на платные услуги, оказываемые Министерством юстиции Кыргызской Республики» от 25 апреля 2016 года № 29.

 

     «Юридикалык жактарды жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана иш-аракетин токтотууну каттоо  үчүн жыйымдардын өлчөмү  жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2019-жылдын 28-январындагы  № 18 токтому/

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О размере сборов за государственную регистрацию (перерегистрацию) и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц и их филиалов (представительств)» от 28 января 2019 года № 18.

 

 

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын аталышы/

Наименование платных государственных услуг

Көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын  наркы/

Стоимость оказываемых государственных услуг

 

Юстиция министрлигинин жана  анын аймактык башкармалыктарынын реквизиттери/

Реквизиты Министерства юстиции и его территориальных управлений

Жыйымдарын ставкалары/

Ставки сборов

 

 

Борбордук казыналыктын  реквизиттери/

Реквизиты

Центрального казначейства

 

 

           «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча катталган юридикалык жактарга, филиалдарга (өкүлчүлүктөргө) күбөлүк берүү/

            Выдача свидетельства юридическому лицу, филиалу (представительству), зарегистрированному по принципу «Единого окна»

 

 

 

407 сом

Юстиция министрлигинин Борбордук аппараты/ Центральный аппарат Министерства юстиции

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4402051103003656

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

             Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жана иш-аракетинин токтотулушун каттоо/

            Государственная регистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств).

100 сом

 

 

 

 

 

 

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет  4402051001000880;

 

Төлөө коду/

Код платежа

14221900.

 

 

 

 

 

         Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик кайра каттоо/

         Государственная перерегистрация юридических лиц, филиалов (представительств).

 

 

 

 

50 сом

 

Күбөлүктүн дубликатын берүү/

         Выдача дубликата свидетельства

 

191 сом

 

Чүй-Бишкек   юстиция башкармалыгы/ Чуй-Бишкекское управление юстиции

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4402051103006686

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

Ош юстиция башкармалыгы / Ошское  управление юстиции

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4407011103000846

Төлөө коду/

Код платежа 14239400

 

Ысык-Көл облустук юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Иссык-Кульской области

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4404071103002110

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

Иш –аракетин  токтолушун каттоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсүн берүү, электрондук маалымат базаларына маалыматтарды киргизүү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга кабарлоо менен берүү

          Выдача копии приказа о регистрации прекращения деятельности, с внесением сведений в электронную базу данных и извещением уполномоченных государственных органов, за исключением случаев принудительной ликвидации по решению суда.

 

 

426 сом

 

Жалал-Абад облустук юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Джалал-Абадской области

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4408011103001303

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

Нарын  облустук юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Нарынской области юстиции

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4405011103004178

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

Баткен  областук юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Баткенской области

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4409021103000225

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

Талас облустук юстиция башкармалыгы / Управление юстиции Таласской области

Алыш-бериш эсеби/

Расчетный  счет 4406041103003573

Төлөө коду/

Код платежа 14234900

 

 

Общая стоимость

Регистрация 100 сом + 407 сом = 507 сом

 

Перерегистрация 50 сом + 407 сом = 457 сом

 

Ликвидация 100 сом + 426 сом = 526 сом

 

Дубликат 191 сом

 
       

 

 

 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Может ли гражданин Кыргызской Республики заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?

Каков размер минимального уставного капитала для акционерного общества?

В какие государственные органы необходимо обратиться для регистрации юридического лица?

Сколько участников требуется, чтобы зарегистрировать закрытое акционерное общество?

В какие сроки осуществляется регистрация коммерческих организаций?

Какие документы необходимы для регистрации общественного фонда?

При каких случаях требуется перерегистрация юридического лица?

С какого момента юридическое лицо считается зарегистрированным?

При каких случаях допускается отказ в регистрации юридического лица?

Что означает осуществление «государственной регистрации по принципу «единого окна»?

Можно ли осуществлять деятельность без регистрации юридического лица?

Иностранный гражданин или юридическое лицо может ли создать юридическое лицо в Кыргызстане?

Когда можно заново подать документы после отказа в регистрации юридического лица?

Что должно содержать решение о создании ОсОО?

Кто такие учредители юридического лица?

В случае изменения местонахождения юридического лица с иностранным участием необходимо ли пройти перерегистрацию?

В какой орган юстиции подаются документы для регистрации юридического лица, филиала, представительства, если его учредителем является юридическое лицо Кыргызской Республики с иностранным участием?

Необходимо ли представление учредительных документов при регистрации юридического лица, филиала, представительства?

Чем отличается филиал от представительства?

Может ли филиал или представительство выступать учредителем юридического лица?

Где можно получить образцы решений о создании юридических лиц, филиалов (представительств)?

Где можно получить информацию о зарегистрированных юридических лицах?

Какой минимальный срок предъявления претензий со стороны кредиторов ликвидируемого юридического лица?

Предусмотрена ли ответственность за непредставление сведений об изменениях руководителя юридического лица?

Существуют ли сроки, в течение которых должна быть представлена в органы юстиции выписка из реестра о том, что иностранное юридическое лицо, выступающее учредителем юридического лица на территории Кыргызской Республики, является действующим по законодательству своей страны?

Порядок проведения регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)

Все самое значимое о деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики в материалах журналистов: беседы на актуальные темы, репортажи с места событий и видеоматериалы о работе органов юстиции

Социальные ролики Министерства юстиции Кыргызской Республики расскажут Вам об основных правах человека и их защите, о повышении правовой культуры и грамотности населения страны, а также в целом о деятельности органов юстиции

В ток-шоу «Ой-Ордо» с участием сотрудников Министерства юстиции Кыргызской Республики проходит обсуждение правовых вопросов: защита прав человека, развитие правовых реформ в Кыргызстане и принципов верховенства права

Реализация Закона Кыргызской Республики "О медиации"

Вы имеете право на бесплатную правовую помощь! Куда вы можете обратиться за бесплатной правовой консультацией?

Обновленная интерактивная карта поставщиков юридических услуг предлагает новые возможности. Посмотрите видеоролик об обновленной интерактивной карте поставщиков юридических услуг www.legalmap.gov.kg, разработанный Министерством юстиции Кыргызской Республики при поддержке Программы USAID по совместному управлению.

25.07.2019г. Пресс-конференция в КНИА «КАБАР»

Программа «Потенциал»

Министерство Юстиции КР приглашает на пресс-конференцию о запуске декады правовой помощи (правовая помощь)

Мобильное приложение "Законы Кыргызской Республики"

Вы имеете право на бесплатную правовую помощь!

Выпуск № 2 «Знай свои права» Упрощение процедуры регистрации юридических лиц

Перечень государственных услуг, оказываемых Министерством юстиции КР

Семейные вопросы

Оформление документов на земельный участок

Гарантированная государством юридическая помощь в Кыргызской Республике

Кулбаев А. Досудебное производство в новом УПК КР

Асаналиев Азамат Исполнение пробационного надзора по новому УИК КР

Учур маселеси (Деятельность министерства юстиции КР) 22.06.2018 ELTR LIVE

Центр по координации гарантированной государством юридической помощи

Сулаймановой Н.Н. Кодекс о проступках понятие и ответственность

Летова Ирина Кодекс КР о нарушениях понятие и ответственность

Как обратиться в Конституционную палату ВС КР

Не забудьте пройти процедуру апостилирования своих документов!

Интерактивная карта поставщиков юридических услуг доступна для граждан Кыргызстана

Образцы типовых решений о государственной регистрации и перерегистрации юридических лиц

Перечень, порядок и образцы документов для государственной регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности СМИ

Форма регистрационного заявления

Государственный классификатор видов экономической деятельности

Правовые акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)

Прейскурант цен предоставляемые государственных услуг по регистрации юридических лиц, филиалов (представительств) и СМИ

Формы уведомлений

Локальные акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)

Адреса и реквизиты органов юстиции

Размер сборов за государственную регистрацию (перерегистрацию) и регистрацию прекращения деятельности юридических лиц и их филиалов (представительств) и прейскурант тарифов на платные государственные услуги

Правовые акты в сфере регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)

Объявление о реорганизации, ликвидации, об утере (порче) учредительных документов, свидетельства, печатей и (или) штампов юридических лиц, филиалов (представительств)

Примеры решений и соглашений для заполнения

Перечень необходимых документов для государственной регистрации

Объявление об утере (порче) свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) средства массовой информации


База данных НПА

Подробнее

Регистрация права требования по исполнению обязательств в отношении движимого имущества

Подробнее

Электронная база данных юридических лиц, филиалов (представительств) и СМИ

Подробнее

Регистрация юридических лиц, филиалов (представительств) и СМИ

Подробнее

Апостилирование

Подробнее

Нотариат и адвокатура

Подробнее

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс

Новости -

Анонсы -

Блиц-опрос

Какие факторы, на Ваш взгляд, препятствуют развитию и становлению правового государства, помимо коррупции?


Система Orphus

Старая версия сайта